Statut

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 W ŚWIECIU

TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH PRZYJĘTYCH UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ NR 26/2015-2016 Z DNIA 14 CZERWCA 2016 R.

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991/95/425 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001/61/624 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015/1113),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. 2014/1157),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. 2013/529),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. 2013/380),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013/1257),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012/977 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015/843),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. 2015/959),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013/532),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014/1170 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1992/36/155 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012/7 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2014/909),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003/6/69 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002/46/432 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010/97/624 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015/1249),
– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (1982/35/230 z późniejszymi zmianami),
– Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991/120/526),
– Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 2014/191 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011/209/1245),
– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2014/382 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008/205/1283 z późniejszymi zmianami),
– Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., art. 68, ust. 2, pkt. 5 (Dz. U. 2009/157/1240 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa zespołu szkół brzmi: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu dla Uczniów Niepełnosprawnych Intelektualnie.
2. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu ma swoją siedzibę przy ul. Paderewskiego 5a.
3. W nazwie Zespołu Szkół Specjalnych dla Uczniów Niepełnosprawnych Intelektualnie umieszczonej na tablicy urzędowej, pieczęciach i sztandarze pomija się określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

§ 2

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zwanego dalej „zespołem”) wchodzą:
1) Przedszkole Specjalne nr 10 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem,
2) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 im. Jana Pawła II dla Uczniów Niepełnosprawnych Intelektualnie,
3) Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 im. Jana Pawła II przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, ul. Sądowa 18,
4) Gimnazjum Specjalne nr 5 im. Jana Pawła II dla Uczniów Niepełnosprawnych Intelektualnie,
5) Oddziały Zamiejscowe Gimnazjum Specjalnego nr 5 im. Jana Pawła II przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, ul. Sądowa 18,
6) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 im. Jana Pawła II dla Uczniów Niepełnosprawnych Intelektualnie,
7) Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 im. Jana Pawła II dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym oraz dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi.

§ 3

1. Organem prowadzącym zespół jest Powiat Świecki.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

1. Cele i zadania zespołu wynikają z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniają program wychowawczy i program profilaktyki zespołu.
2. Szkoła jest środowiskiem wychowawczym promującym zdrowie.

§ 5

Celem zespołu, poza celami określonymi ustawą o systemie oświaty jest w szczególności przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:
1) osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod nauczania i wychowania,
2) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
3) wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej,
4) organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
5) uczenie szacunku dla wspólnego dobra, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
6) wdrażanie uczniów do samodzielności,
7) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu poprzez realizację zadań preorientacji zawodowej,
8) dokształcanie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznej nauki zawodu uczniów będących młodocianymi pracownikami,
9) zapewnienie dzieciom i uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki na terenie zespołu w czasie trwania zajęć przedszkolnych i szkolnych oraz pozaszkolnych,
10) sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami przebywającymi w zespole podczas zajęć przedszkolnych, lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz w czasie wycieczek organizowanych przez zespół,
11) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych,
12) wspomaganie rodziny w wychowaniu i rewalidacji dziecka.

§ 6

1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni zespołu zobowiązani są do udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i rewalidacyjnej na terenie szkoły, podczas wszystkich form zajęć szkolnych, a także w miarę potrzeb poza szkołą.
2. Każdy uczeń ma możliwość utrwalenia w zespole poczucia własnej godności, tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej.
3. Działania pracowników powinny sprzyjać kształtowaniu postawy patriotycznej uczniów jednoczesnym poszanowaniem odrębności zgodnie z zasadami tolerancji.
4. W celu diagnozowania, stymulowania a przede wszystkim wspomagania wszechstronnego rozwoju uczniów szkoła współpracuje z publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
5. W celu organizowania i wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin zespół współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami, które statutowo obejmują swoją opieką i pomocą w/w osoby.

§ 7

W celu zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka dyrektor zespołu organizuje szkolenia dla pracowników, rodziców, studentów i innych zainteresowanych osób.

§ 8

1. Dla zapewnienia realizacji ogółu celów, zadań i działań w zespole prowadzona jest kontrola zarządcza.
2. Za kontrolę zarządczą odpowiedzialny jest dyrektor zespołu i powołany przez niego koordynator.
3. Cele, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, monitorowanie i oceny oraz środowisko wewnętrzne zawarte są w regulaminie kontroli zarządczej zespołu.

ROZDZIAŁ 3

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY

§ 9

1. Dyrektor zespołu organizuje pracę rewalidacyjną z uczniami w czasie:
1) zajęć lekcyjnych,
2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
3) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
4) zajęć pozalekcyjnych:
a) zajęć świetlicowych,
b) zespołów sportowych,
c) kółek zainteresowań,
d) zbiórek harcerskich,
e) wycieczek szkolnych i klasowych,
f) imprez artystycznych,
g) przerw międzylekcyjnych.
2. Zajęcia wskazane w ust. 1 prowadzą nauczyciele, ponosząc odpowiedzialność za bezpieczeństwo, osiągany poziom umiejętności i wiadomości uczniów.
3. Zajęcia są prowadzone zgodnie z przyjętym planem pracy, arkuszem organizacyjnym oraz wewnętrznym zarządzeniem dyrektora zespołu.

§ 10

1. W celu zapewnienia uczniom specjalistycznej opieki pedagogicznej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zespole zatrudnieni są nauczyciele oligofrenopedagodzy oraz psycholog, pedagog, pedagodzy terapeuci (do pracy metodą Bioffedbeck, behawioralną, integracji sensorycznej i Tomatisa), logopeda i nauczyciel korygujący wady postawy.
2. Zadania psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów określają odrębne przepisy.

§ 11

1. Uczniowie objęci są szkolną opieką medyczną, którą w porozumieniu z dyrektorem zespołu organizuje i nadzoruje dyrektor Miejsko – Gminnej Przychodni Medycznej w Świeciu.
2. Czas i organizację pracy służby zdrowia w zespole określają odrębne przepisy.

§ 12

1. Uczniowie znajdujący się w trudnych warunkach materialnych mogą otrzymać pomoc w formie:
1) zapomóg,
2) bezpłatnego dożywiania,
3) rzeczowej (obuwie, kurtki zimowe, itp.),
4) dopłaty do wypoczynku letniego lub zimowego organizowanego przez dyrektora zespołu.
2. W realizacji tego zadania pedagog szkolny współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, z terenu działania których pochodzą uczniowie zespołu oraz z innymi instytucjami.

§ 13

1. Dzieciom z dysfunkcją narządu ruchu i schorzeniami neurologicznymi w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym uczęszczanie do zespołu można organizować nauczanie indywidualne w domu rodzinnym po orzeczeniu tej formy kształcenia przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2. Dziecko objęte nauczaniem indywidualnym pozostaje uczniem zespołu. Dyrektor zespołu organizuje to nauczanie.
3. W toku indywidualnego nauczania i wychowania realizuje się program nauczania zespołu dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim dostosowując go do możliwości określonych przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.
4. Tygodniowy wymiar zajęć nauczania indywidualnego regulują odrębne przepisy.

§ 14
1. W zespole może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2. Dyrektor zespołu powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
3. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym tj. pedagog, psycholog, logopeda oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka.
4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

§ 15

Od chwili przybycia na zajęcia, aż do chwili ich zakończenia opiekę nad uczniami sprawują:
1) podczas poszczególnych lekcji – nauczyciele zgodnie z aktualnym planem lekcji, ewentualnie nauczyciele zastępcy z polecenia dyrektora zespołu,
2) w czasie zajęć pozalekcyjnych (rewalidacja indywidualna, kółka zainteresowań i inne) – właściwi nauczyciele zgodnie z planem zajęć,
3) podczas wycieczek – kierownicy i opiekunowie, zgodnie z zatwierdzoną kartą wycieczki, w oparciu o odrębne przepisy,
4) podczas zajęć terenowych – właściwy nauczyciel, zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu zajęć do czasu odejścia uczniów do domu – nauczyciele świetlicy zespołu,
6) przed lekcjami i w czasie przerw śródlekcyjnych – nauczyciele, zgodnie z przyjętym grafikiem dyżurów,
7) w innych wyjątkowych przypadkach osoby upoważnione lub wyznaczone przez dyrektora zespołu.

§ 16

Każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, a w szczególności zwraca uwagę na zachowanie przepisów bhp oraz regulaminów klaso-pracowni.

§ 17

1. Na każdy rok szkolny na podstawie planu zajęć, dyrektor zespołu ustala plan dyżurów nauczycieli zgodnie z następującymi zasadami organizacyjno – porządkowymi:
1) podczas każdej przerwy pełniony jest dyżur nauczycielski w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz w trosce o mienie szkolne,
2) nauczyciele rozpoczynają dyżur na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w szkole,
3) po zakończeniu lekcji nauczyciele w poszczególnych izbach dopilnowują opuszczenia ich przez uczniów (uczniowie podczas przerw korzystają z przestrzeni rekreacyjnej w zależności od warunków atmosferycznych – hol, plac przed szkołą),
4) nauczyciele pełnią dyżur aktywnie,
5) nauczyciele reagują na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty,
6) pełniący dyżur nauczyciele dzielą się zadaniami w ten sposób, aby objąć kontrolą wszystkich uczniów,

7) nie zezwala się uczniom na opuszczanie terenu szkoły podczas przerw oraz w czasie lekcji bez opieki nauczyciela,
8) po dzwonku rozpoczynającym lekcje nauczyciele dyżurujący dopilnowują zorganizowanego wejścia uczniów do izb lekcyjnych.
2. W czasie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor zespołu wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

§ 18

1. Dla dzieci i uczniów zespołu, którzy muszą lub powinni dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, prowadzona jest świetlica.
2. Zasady funkcjonowania świetlicy zawiera § 55.

§ 19

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala dyrektor zespołu, uwzględniając wiek, potrzeby, stopień i rodzaj niepełnosprawności dzieci lub uczniów, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
2. W czasie zajęć odbywających się poza terenem szkolnym, grupa uczniów powierzona opiece jednemu nauczycielowi, z zastrz. ust. 1, może liczyć:
1) wycieczki w obrębie miasta – maksymalnie 15 osób,
2) wycieczki poza miastem – maksymalnie 10 osób.

§ 20

1. W celu realizacji zadań wychowawczych oraz zapobiegania przejawom patologii w zespole opracowuje się i realizuje:
1) szkolny program wychowawczy,
2) szkolny program profilaktyki,
3) procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
2. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do statutu zespołu.

§ 21

Organizacja pracy zespołu uwzględnia pomoc rodzicom dzieci i uczniów w doborze metod i sposobu pracy, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji, możliwości i ograniczeń dziecka.

§ 22

1. W celu zapewnienia dzieciom i uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki oraz teren zespołu objęte są nadzorem CCTV (monitoring wizyjny).
2. Monitoringiem wizyjnym objęte są miejsca narażone na dewastację oraz na możliwość występowania wśród uczniów przemocy, tj. hole, wejścia do toalet, szatnie, wejścia do budynków, dziedziniec szkoły, teren boiska szkolnego oraz plac od strony parkingu.
3. Budynki zespołu oznaczone są tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”.

§ 23

W ramach zajęć lekcyjnych w zespole prowadzi się nauczanie religii. Udział uczniów w tych lekcjach nie jest obowiązkowy, jeśli rodzice lub prawni opiekunowie dzieci lub uczniów lub pełnoletni uczniowie wyrażają taką wolę.

ROZDZIAŁ 4

ORGANY SZKOŁY

§ 24

Organami zespołu są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) rada rodziców.

4.1. DYREKTOR

§ 25

Do obowiązków dyrektora należy:
1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych zespołu (plan pracy, arkusz organizacyjny, regulamin pracy, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć),
2) organizowanie w zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
4) dobór kadry pedagogicznej i zatrudnianie jej,
5) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie,
6) dysponowanie środkami finansowymi zespołu z uwzględnieniem kompetencji rady pedagogicznej i rady rodziców,
7) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu,
8) kierowanie całokształtem działania zespołu, a w szczególności:
a) przyjmowanie dzieci i uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o obowiązujące przepisy,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich możliwie najpełniejszego rozwoju, współdziałanie w tym zakresie z innymi organami szkoły,
c) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,
d) dopuszczenie do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
e) podanie do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestawu podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym,
f) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz jej ocenianie,
g) organizowanie współdziałania z radą rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność zespołu,
h) dbałość o mienie zespołu, realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
i) troska o rozwój bazy materialno – technicznej zespołu,
j) realizowanie zarządzeń władz oświatowych oraz uchwał Rady Powiatu zgodnie z jej kompetencjami,
k) okresowe zdawanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami władz oświatowych,
l) współdziałanie z organizacjami, instytucjami oraz reprezentowanie zespołu na zewnątrz.

§ 26

Dyrektor zespołu ma prawo do:
1) wydawania poleceń wszystkim pracownikom zespołu,
2) zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) premiowania i wynagradzania zgodnie z odpowiednim regulaminem, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy,
4) karania i nagradzania uczniów,
5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu,
6) zasięgnięcia opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego kwalifikacje do pracy w danym typie placówki, bądź konsultanta lub doradcy metodycznego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,
7) wykorzystania według swego uznania (zgodnie z przepisami prawa i po konsultacji z radą pedagogiczną oraz radą rodziców) środków finansowych przyznanych na działalność zespołu,
8) reprezentowania zespołu na zewnątrz oraz podpisywanie dokumentów i korespondencji.

§ 27

Dyrektor zespołu odpowiada za:
1) zgodność funkcjonowania zespołu z przepisami prawa i niniejszego statutu,
2) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach zespołu podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
3) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność zespołu,
4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa,
5) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

§ 28

W celu realizacji wymienionych zadań dyrektor zespołu powołuje i odwołuje:
1) zastępcę dyrektora zespołu,
2) kierownika filii szkoły podstawowej i oddziałów zamiejscowych gimnazjum przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,
3) kierownika praktycznej nauki zawodu.

§ 29
W przypadku nieobecności dyrektora i wicedyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony zastępca.

4.2. RADA PEDAGOGICZNA

§ 30

1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu.
3. W posiedzeniach rady pedagogicznej na wniosek lub za jej zgodą mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
6. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.
7. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub 1/3 członków rady pedagogicznej.
8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
9. Dyrektor zespołu przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu.

§ 31

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy zespołu,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz promowanie poza normalnym trybem w ciągu roku szkolnego,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu,
5) podejmowanie uchwał o skreśleniu ucznia z listy uczniów zespołu,
6) uchwalanie regulaminu własnej działalności,
7) uchwalanie trybu oceniania i skali ocen,
8) uchwalanie kryteriów oceny zachowania uczniów,
9) typowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora zespołu oraz do pracy w zespole rozpatrującym odwołanie nauczyciela od ustalonej mu oceny pracy,
10) uchwalanie statutu zespołu oraz jego nowelizacji po zasięgnięciu opinii rady rodziców,
11) podejmowanie uchwał w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego dla uczniów zespołu.

§ 32

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) programy wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem ich do użytku w zespole,
3) wybór programów wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz wybór podręczników przed dopuszczeniem ich do użytku w zespole,
4) wydłużenie uczniowi etapu edukacyjnego,
5) propozycje realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej,
6) projekt planu finansowego zespołu,
7) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
8) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 33

Rada pedagogiczna, wykonując zadania rady zespołu jest zobowiązana zasięgać opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach istotnych dla zespołu.

§ 34

Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę.

§ 35

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego zespół o odwołanie z funkcji dyrektora zespołu.

§ 36

Posiedzenia rady pedagogicznej mogą odbywać się z podziałem na: przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową i filię.

4.3. RADA RODZICÓW

§ 37

1. W zespole działa reprezentacja rodziców pod nazwą rada rodziców.
2. Zasadę tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów zespołu.
3. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców danej klasy.
4. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy i program profilaktyki zespołu.
5. Rada rodziców opiniuje projekt rocznego planu finansowego zespołu oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz szkolny zestaw programów i podręczników.
6. Rada rodziców ma prawo do zapoznania się z planem nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdaniem z jego realizacji.
7. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.
8. Rada rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu.
9. W celu wspierania działalności statutowej zespołu rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 7.

4.4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 38

1. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego zwanego dalej „samorządem” określa regulamin uchwalony przez uczniów zgodnie z ustawą. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.
3. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwoju zainteresowań i zaspakajania potrzeb,
4) prawo redagowania szkolnych gazetek informacyjnych,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem zespołu,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4.5. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

§ 39

1. W celu zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu organizuje się:
1) rady pedagogiczne, w których mogą brać udział przedstawiciele rady rodziców i samorządu,
2) spotkania samorządu,
3) apele szkolne,
4) zebrania z rodzicami,
5) indywidualne spotkania z rodzicami,
6) posiedzenia rady rodziców.
2. Sposób rozwiązywania sporów między organami zespołu:
1) w sprawach spornych dotyczących współdziałania organów zespołu, skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje dyrektor zespołu,
2) skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie oraz ustnie do protokołu,
3) w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres zgłaszającego, zwięzły opis sprawy oraz podpisy wnoszącego i przyjmującego,
4) skargi i wnioski dotyczące pracy dyrektora zespołu rozpatruje organ prowadzący.

ROZDZIAŁ 5

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 40

1. W zespole realizuje się plan i program nauczania szkoły specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. W klasach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym odpowiedni program i plan nauczania dla tych dzieci. W oddziałach dla dzieci przewlekle chorych i dla dzieci z problemami emocjonalnymi realizuje się plan i program nauczania szkoły ogólnodostępnej.
2. Zasadnicza szkoła zawodowa specjalna realizuje plan nauczania i program kształcenia ogólnego dostosowany do niepełnosprawności uczniów.
3. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego lub programu autorskiego dopuszczonego do użytku po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

§ 41

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 42

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zespołu zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny.

§ 43

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi zespołu są:
1) w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu: oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności,
2) w szkołach wchodzących w skład zespołu: oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić:
1) w przedszkolu od 6 do 10 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
2) w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – od 10 do 16 uczniów,
3) w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8 uczniów,
4) w oddziałach dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi – od 6 do 8,
5) w oddziałach dla dzieci lub uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4.
3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 2 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego zespół, liczba uczniów w oddziale może być niższa lub wyższa od liczby określonej w ust. 2 i 3.

§ 44

1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej organizowane są w oddziałach z zastrz. § 43.
2. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia zawodowego prowadzone jest:
1) dla grup 8 osobowych lub większych (do 16 uczniów) w oddziałach, jako realizacji podstawy programowej dla poszczególnych zawodów;
2) dla grup mniejszych niż 8 osób w formie zajęć uzupełniających organizowanych przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

§ 45

1. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym.
2. Godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka trwa 60 minut.
3. Godzina zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 10 trwa 60 minut.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lata – 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – 30 minut.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w odrębnych przepisach.
7. Przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 5 minut. Jedna przerwa powinna być dłuższa i wynosić nie mniej niż 15 minut.
8. Lekcje wychowania fizycznego w szkole podstawowej w klasach od 4 do 6, gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej powinny odbywać się z podziałem na oddzielne grupy dziewcząt i chłopców.
9. W szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na zajęciach z języka obcego, informatyki, techniki,
2) na nie więcej niż połowie zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,
3) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,
4) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Poza systemem klasowo–lekcyjnym mogą być prowadzone zajęcia przygotowujące do pracy zawodowej, wycieczki, formy wyjazdowe zajęć oraz zajęcia terenowe.

§ 46

1. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach posiadanych przez dyrektora zespołu środków finansowych.
2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu zespołu nie może być niższa niż 5 uczniów, a w grupach międzyklasowych niższa niż 10 uczniów.

§ 47

1. W zespole mogą być realizowane zajęcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Udział uczniów w zajęciach realizowanych w ramach projektów unijnych jest dobrowolny. Zgodę na udział ucznia w zajęciach w formie pisemnej wyrażają rodzice (prawni opiekunowie).
3. Szczegółowe przepisy dotyczące realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1 zawarte są w regulaminach projektów.

§ 48

1. W zespole może być organizowane przysposobienie do pracy zawodowej z uwzględnieniem wykazu prac wzbronionych młodocianym.
2. Przysposobienie do pracy zawodowej może być organizowane również poza zespołem na podstawie umowy zawartej między dyrektorem zespołu a pracodawcą.

§ 49

1. W zasadniczej szkole zawodowej specjalnej prowadzi się nabór do klas wielozawodowych.
2. W zespole kształci się w zawodach:
1) drukarz,
2) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
3) wędliniarz,
4) elektryk,
5) piekarz,
6) lakiernik,
7) cukiernik,
8) murarz – tynkarz,
9) kucharz,
10) fryzjer,
11) fotograf,
12) stolarz,
13) rolnik,
14) sprzedawca,
15) mechanik pojazdów samochodowych,
16) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
17) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
3. W zależności od potrzeb zgłoszonych przez uczniów możliwe jest rozszerzenie profili kształcenia zawodowego w drodze nowelizacji.

§ 50

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w zakładach pracy i zakładach rzemieślniczych na podstawie umowy zawartej między młodocianym a pracodawcą lub między dyrektorem zespołu a pracodawcą.

§ 51

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym.

§ 52

Wydawanie świadectw odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 53

1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny.
3. Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.

§ 54

1. Zespół prowadzi bibliotekę, która służy potrzebom, zainteresowaniom uczniów i nauczycieli. Z biblioteki mogą również korzystać rodzice dzieci i uczniów, a za zgodą dyrektora zespołu również inne osoby.
2. Godziny pracy biblioteki ustalane są corocznie z uwzględnieniem szkolnego rozkładu zajęć, w taki sposób, aby umożliwić wszystkim uczniom systematyczny dostęp do księgozbioru. Czas pracy biblioteki w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem ustala dyrektor zespołu.
3. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych zespołu można przeprowadzić w formie skontrum.

4. Nauczyciel bibliotekarz odpowiedzialny jest za:
1) właściwe wykorzystanie i stan księgozbioru,
2) zgodne z ogólnymi zasadami pracy biblioteki prowadzenie dokumentacji, gromadzenie czasopism, udostępnianie zasobów itp.,
3) propagowanie czytelnictwa na terenie zespołu,
4) zaopatrzenie w podręczniki szkolne.

§ 55

1. W zespole prowadzona jest świetlica.
2. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i uczniów zespołu, którzy muszą lub powinni dłużej przebywać na terenie szkoły, ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły.
3. Zajęcia świetlicowe są pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności zespołu, które organizowane są w miarę potrzeb i możliwości.
4. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Szczegółowe zadania wychowawców ustala dyrektor zespołu.
5. Godziny pracy świetlicy ustalane są corocznie z uwzględnieniem szkolnego rozkładu zajęć, w taki sposób, aby umożliwić uczniom dojeżdżającym korzystanie ze świetlicy.
6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej w § 43.
7. Szczegółową organizację pracy świetlicy zawiera regulamin świetlicy.

§ 56

1. W zespole działa stołówka szkolna.
2. W stołówce wydawane są obiady.
3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
1) dzieci i uczniowie zespołu,
2) pracownicy zespołu,
3) członkowie rodzin pracowników.
4. Odpłatność za jeden obiad jest zróżnicowana i ustalana corocznie z uwzględnieniem zmieniających się cen produktów oraz w uzgodnieniu z ośrodkami pomocy społecznej z Powiatu Świeckiego.
1) dzieci i uczniowie zespołu płacą równowartość tzw. „wsadu do kotła”,
2) pracownicy oraz członkowie ich rodzin płacą:
a) stawkę podstawową stanowiącą równowartość „wsadu do kotła”,
b) dodatkową kwotę na częściowe pokrycie kosztów eksploatacji kuchni szkolnej w wysokości 50% stawki podstawowej.
5. Dla większości uczniów obiady opłacają gminne ośrodki pomocy społecznej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, dokonując rozliczenia w formie przelewu bankowego na konto zespołu.
6. Pracownicy, członkowie ich rodzin oraz niektórzy uczniowie pokrywają wartość obiadów z własnych środków finansowych. Wpłaty w formie gotówkowej przyjmuje intendentka szkolna.
7. W miarę potrzeb dzieci i uczniów zespołu, w stołówce wydawane są również gorące napoje.
8. Zasady funkcjonowania stołówki:
1) do przygotowania i wydawania posiłków w stołówce zatrudnia się dwóch pracowników obsługi (kucharka i pomoc kuchenna) oraz jednego pracownika administracji (intendentka),
2) obiady przygotowuje się w całości w kuchni szkolnej (nie korzysta się z usług innych firm gastronomicznych lub cateringowych),
3) posiłki wydawane są w godzinach od 12ºº do 14³º,
4) stołówka zespołu mieści się w świetlicy,
5) podczas wydawania posiłków obecny jest nauczyciel, który wydaje uczniom imienne karty, uprawniające do korzystania z obiadu,
6) nauczyciel pilnuje porządku, dba o dyscyplinę oraz estetykę spożywania posiłków przez uczniów.

§ 57

W zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 58

Uczniowie zespołu uczący się poza miejscem stałego zamieszkania mogą korzystać z internatu, który znajduje się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

§ 59

Zespół utrzymuje w należytym stanie odpowiednie pomieszczenia i urządzenia służące realizacji statutowych zadań zgodnie z ustawą, a ponadto:
1) gabinet pielęgniarki szkolnej,
2) gabinet logopedyczny,
3) gabinet pedagoga szkolnego,
4) gabinety rewalidacyjne,
5) gabinety specjalistyczne.

§ 60

1. W zespole funkcjonuje przedszkole, które jest placówką nieferyjną, wielooddziałową.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym. Letnia przerwa trwa jeden miesiąc – lipiec lub sierpień.
3. Ilość oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji i wieku dzieci.
4. Dyrektor zespołu powierza poszczególne oddziały przedszkolne opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału.
5. Dzieci w przedszkolu objęte są procesem opiekuńczo–dydaktyczno–wychowawczym.
6. Wiodącą metodą pracy w przedszkolu jest terapia behawioralna.
7. Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalony z organem prowadzącym na dany rok szkolny, zgodnie z potrzebami środowiska.
8. Dzieciom objętym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, przedszkole zapewnia pięciogodzinny pobyt, zgodnie z przepisami w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników, ustalane są odrębnie przez organ prowadzący.
10. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się na następujących zasadach:
1) dziecko przyprowadzane jest i odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów),
2) w sytuacji kiedy rodzic (prawny opiekun) nie może sam przyprowadzić, czy odebrać dziecka, pisemnie upoważnia wskazaną przez siebie osobę, która winna legitymować się dowodem stwierdzającym tożsamość,
3) rodzice zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola oraz zobowiązani są do przyprowadzenia zdrowego dziecka i oddania go pod opiekę osobie dyżurującej,
4) za dziecko od momentu przyprowadzenia do przedszkola, aż do odebrania przez rodzica (prawnego opiekuna), odpowiedzialny jest nauczyciel i pomoc nauczyciela.

ROZDZIAŁ 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 61

1. W zespole zatrudnia się:
1) pracowników pedagogicznych – nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły,
2) innych specjalistów w miarę potrzeb,
3) pracowników administracji,
4) pracowników obsługi (w tym sprzątaczki, woźny, pracownicy kuchni).
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników zespołu określają odrębne przepisy.

§ 62

W zespole może być zatrudniona pomoc nauczyciela. Dotyczy to oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Do obowiązków pomocy nauczyciela w szczególności należy:
1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, głównie w zakresie higieny osobistej i ubierania,
2) uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu,
3) współdziałanie z nauczycielem w zagospodarowaniu sali zajęć z uwzględnieniem funkcjonalności i estetyki,
4) utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,
5) przestrzeganie przepisów kodeksu pracy oraz bhp i ppoż.,
6) troska o mienie zespołu, odpowiadanie za powierzony majątek,
7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora zespołu wynikających z organizacji pracy.

§ 63

Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) wszechstronna rewalidacja uczniów,
2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów, w tym obowiązek reagowania na przejawy przemocy w rodzinie przez wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”,
3) troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, działalności rewalidacyjnej, ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz własnych obserwacji uczniów,
4) podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także planowanie sposobów ich zaspokojenia,
5) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz planowanie wsparcia związanego z rozwijaniem tych zainteresowań i uzdolnień,
6) analizowanie zasadności pobytu dziecka w szkole i w przypadku uzasadnionych wątpliwości skierowanie go do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na powtórne badania,
7) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny oraz o porządek na stanowisku pracy,
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
9) wybór programu wychowania przedszkolnego lub kształcenia ogólnego oraz wybór podręczników spośród dopuszczonych do użytku przedszkolnego lub szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i dopuszczeniu ich przez dyrektora zespołu.

§ 64

Nauczyciele zespołu:
1) pracują na oczekiwanym poziomie pracy pedagogicznej,
2) oddziałują na wszystkich uczniów, także tych, których nie uczą,
3) interesują się zachowaniem uczniów poza szkołą,
4) punktualnie zaczynają i kończą zajęcia,
5) sprawdzają na początku zajęć obecności uczniów i odnotowują ich nieobecności,
6) wykazują zaangażowanie w życie zespołu,
7) systematycznie kontrolują miejsce, gdzie prowadzą zajęcia, a w szczególności zwracają uwagę na zachowanie przepisów bhp oraz regulaminów klaso-pracowni,
8) zapewniają uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły poprzez m.in.:
a) dyżury nauczycielskie podczas przerw lekcyjnych zgodnie z regulaminem dyżurów,
b) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród grupy uczniów, która w relacjach rówieśniczych nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom,
c) informowanie na bieżąco policję o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,
d) zawiadamianie policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego,
e) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty.

§ 65

Zadania wychowawcy klasy:
1) realizacja programu wychowania, opieki i profilaktyki w powierzonym zespole,
2) poznanie warunków życia uczniów i ich stanu zdrowotnego,
3) systematyczna współpraca z rodzicami (opiekunami), lekarzem, pedagogiem, publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka,
4) otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia,
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest opieka indywidualna,
6) planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami) różnych form życia zespołowego integrującego klasę,
7) prowadzenie i szczegółowa analiza dokumentacji uczniów,
8) ocenianie dziecka z oddziału przedszkolnego pod względem gotowości szkolnej, co najmniej na pół roku przed podjęciem nauki szkolnej,
9) kontrola systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia i ustalanie przyczyn nieobecności,
10) wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i zdrowego trybu życia,
11) organizacja spotkań z rodzicami, co najmniej 3 razy w roku szkolnym,
12) angażowanie uczniów do pracy na rzecz ogółu,
13) poznanie środowiska uczniów, szczególnie, kiedy sytuacja szkolna ucznia uzasadnia taką wizytę,
14) uwypuklenie w tematyce godzin wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu uczniów na terenie szkoły oraz powodów, dla których uczniowie nie czują się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów.

§ 66

Wszyscy nauczyciele uczący w zespole sumiennie realizują:
1) zadania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów wynikające z podstawy programowej
i przyjętych do realizacji planów nauczania, zgodnie z przydziałem zajęć w danym roku szkolnym,
2) zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby oraz zainteresowania uczniów.

§ 67

1. Dyrektor zespołu powołuje zespoły przedmiotowe, wychowawcze, zadaniowe lub inne zespoły.
2. Zespoły tworzą nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog i logopeda.
3. Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez dyrektora zespołu, z zastrz. ust.4
4. Do koordynowania pracy zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dyrektor zespołu wyznacza osobę spośród nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem.
5. Cele i zadania zespołów obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania, wychowania i profilaktyki, uzgadniania metod i sposobów prowadzenia rewalidacji indywidualnej, analizy wyników zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów,
2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
3) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym:
a) ustalenie zakresu, w którym dzieci i uczniowie wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji,
d) opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci lub uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
– do dnia 30 września roku szkolnego, w którym rozpoczynają realizowanie wychowania przedszkolnego lub kształcenie w danej szkole,
– w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
– 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program,
e) opracowanie planu działań wspierających dla uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
f) założenie i prowadzenie kart indywidualnych potrzeb ucznia (nie dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
g) opracowanie działań wspierających rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
h) określenie, w zależności od potrzeb, zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
i) dokonanie co najmniej dwa razy w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, z uwzględnieniem oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonanie modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
6. W spotkaniach zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi mogą uczestniczyć:
1) rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń,
2) na wniosek dyrektora zespołu przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
3) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub ucznia lub pełnoletniego ucznia inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
7. Dyrektor zespołu ma obowiązek zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i możliwości uczestniczenia w nim.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mogą otrzymać kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, jeśli wystąpią z wnioskiem o jego wydanie do dyrektora zespołu.
9. Zespoły działają w oparciu o plan pracy opracowany na każdy rok szkolny i zatwierdzony przez dyrektora zespołu.
10. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny są obowiązane do nieujawniania spraw, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz innych osób, o których mowa w ust. 6 pkt. 2 i 3.
11. Do wykonania określonych zadań mogą być powołane dodatkowe zespoły i komisje.
12. Zespoły przedstawiają radzie pedagogicznej wnioski i opinie wynikające z ich pracy.

§ 68

1. Zakres czynności pozostałych pracowników w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły:
1) monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń w szkole i na terenie szkoły,
2) monitorowanie wejścia i wyjścia ze szkoły,
3) informowanie dyrektora zespołu o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów.
2. Szczegółowy zakres czynności pozostałych pracowników ustala dyrektor zespołu.

ROZDZIAŁ 7

UCZNIOWIE

7.1. ZASADY REKRUTACJI

§ 69

1. Do przedszkola specjalnego przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, na wniosek rodzica lub prawnych opiekunów dziecka.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 8 lat, w uzasadnionych przypadkach mogą uczęszczać dzieci w wieku 2,5 lat.
3. Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat.

§ 70

Do szkoły podstawowej specjalnej przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 71

Do gimnazjum specjalnego przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 72

O przyjęcie do klasy I zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy:
1) otrzymali świadectwo ukończenia gimnazjum,
2) zawarli umowę o pracę jako młodociani pracownicy z zakładem pracy,
3) spełniają warunki zdrowotne do wykonywania określonego zawodu potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim,
4) na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali, co najmniej poprawą ocenę z zachowania.

§ 73

O przyjęcie do klasy I publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

7.2. PRAWA UCZNIA

§ 74

Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności,
3) korzystania z pomocy finansowej – doraźnej,
4) swobody wyrażania swoich myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
5) rozwijania zainteresowań poprzez udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach działalności uczniowskiej,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki,
8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego oraz ewentualnie innych organizacji działających na terenie szkoły,
9) zachowania tajemnicy w sprawach osobistych i rodzinnych,
10) dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału,
11) korzystania z wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych oraz ferii i wakacji letnich (na okres ferii i wakacji nie zadaje się prac domowych),
12) informowania o zauważonych nieprawidłowościach w zachowaniu ucznia i jego postępach w nauce.

§ 75

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć ustną lub pisemną skargę do dyrektora zespołu.
2. Warunki składania skarg i wniosków regulują odrębne przepisy.

7.3. OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 76

Uczeń:
1. Szanuje symbole narodowe (godło, flagę, hymn) i wobec nich zachowuje się godnie.
2. Dba o honor szkoły i godnie ją reprezentuje w różnego typu zawodach, uroczystościach, imprezach i konkursach.
3. Kulturalnie zachowuje się w szkole i miejscach publicznych:
1) zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców, pozostałych uczniów oraz innych osób z należytym szacunkiem, nie używa wulgarnych słów, nie jest arogancki,
2) w trakcie rozmowy z osobą dorosłą nie trzyma rąk w kieszeni, stoi wyprostowany,
3) w stosunku do kolegów i koleżanek – nie ubliża, nie znieważa,
4) reaguje na przejawy brutalności,
5) nie stosuje przemocy wobec innych,
6) dba o bezpieczeństwo własne i kolegów,
7) pomaga słabszym,
8) sprawy sporne rozwiązuje w porozumieniu z wychowawcą,
9) stosuje formy grzecznościowe.
4. Podporządkowuje się poleceniom dyrekcji, nauczycieli oraz ustaleniom organizacji uczniowskich.
5. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
6. Przygotowuje się do lekcji i aktywnie w nich uczestniczy:
1) posiada podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, niezbędne pomoce i korzysta z nich w trakcie lekcji,
2) posiada i przynosi na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedni strój gimnastyczny,
3) przygotowuje się do zajęć, odrabia zadania domowe, pracuje nad wzbogacaniem swojej wiedzy i umiejętności,
4) wykonuje polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, stosuje się do jego wskazań i zaleceń,
5) aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, pełniąc w niej powierzoną rolę,
6) dokonuje samokontroli i samooceny swojej pracy.
7. Nie zakłóca przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie:
1) bez wyraźnej potrzeby nie wstaje z ławki i nie przemieszcza się po klasie, nie zaśmieca sali,
2) nie opuszcza sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela,
3) reaguje pozytywnie na upomnienia nauczyciela, nie komentuje ich,
4) nie prowadzi głośnych rozmów z koleżankami i kolegami,
5) na zajęciach nie je, nie pije i nie żuje gumy,
6) nie używa niestosownego słownictwa i wulgaryzmów,
7) nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.
8. Przedstawia w terminie 3 dni usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:
1) zaświadczenia lekarskiego,
2) oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.
9. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.
10. Dba o schludny wygląd.
11. Nosi strój uczniowski zgodnie z regulaminem szkoły z zastrz. § 116 ust.3, a w czasie uroczystości szkolnych strój odświętny.
12. Szanuje podręczniki oraz książki z biblioteki szkolnej.
13. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, zespołach rewalidacyjnych i korekcyjnych, jeśli zadeklarował wcześniej swoją przynależność lub jeśli został do niej skierowany.
14. Posługuje się poprawną polszczyzną.
15. Dba o zdrowie i higienę osobistą (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, jest czysto ubrany i schludnie uczesany).
16. Troszczy się o porządek w szkole i środowisko przyrodnicze.
17. Dba o stan i wygląd sprzętów i pomieszczeń szkolnych.
18. W czasie przerw pozostaje na terenie szkoły.
19. Przestrzega ustalonych w regulaminie szkoły warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń.

7.4. NAGRODY I KARY

§ 77

Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) za przykładne zachowanie:
a) pochwałę dyrektora zespołu na apelu,
b) list pochwalny wychowawcy klasy lub dyrektora zespołu do rodziców (prawnych opiekunów),
c) pochwałę wychowawcy z wpisem do akt,
d) powiadomienie zakładu pracy o uzyskaniu pochwały (w przypadku ucznia szkoły zawodowej);
2) za dobre wyniki w sporcie:
a) dyplomy,
b) nagrody rzeczowe,
c) stypendia pieniężne;
3) za osiągnięcia w nauce:
a) dyplomy,
b) nagrody książkowe,
c) stypendia pieniężne;
4) za aktywną pracę w organizacjach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych uczeń bierze udział w wycieczkach, biwakach itp.

§ 78

Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminu szkoły wobec ucznia mogą być zastosowane następujące kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) zadośćuczynienie w formie pracy na rzecz szkoły w przypadku, gdy uczeń dokonał zniszczenia mienia szkoły, a rodzice nie pokryli kosztów naprawy tego zniszczenia,
3) nagana wychowawcy z wpisem do akt, a w przypadku ucznia szkoły zawodowej z jednoczesnym powiadomieniem o uzyskaniu kary zakładu pracy,
4) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów),
5) upomnienie lub nagana dyrektora zespołu,
6) przeniesienie do innej szkoły,
7) skreślenie z listy uczniów,
8) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
9) obniżenie oceny z zachowania zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym,
10) wykonywanie czynności opiekuńczych na rzecz innych osób,
11) powiadomienie policji w przypadku:
a) kradzieży,
b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie zespołu,
c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie zespołu,
d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły,
e) brutalności,
f) dopuszczenia się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne, społeczne i godność osobistą drugiej osoby.

§ 79

1. Od kary zawartej w § 78 pkt. 1 uczeń ma prawo odwołać się pisemnie w ciągu 14-stu dni do dyrektora zespołu, który wnioskuje o opinię o uczniu do samorządu.
2. Od kar wymienionych w § 78 pkt. 2 – 10 w imieniu ucznia może odwołać się rodzic (prawny opiekun) do dyrektora zespołu w ciągu 14-stu dni, w formie pisemnej.

§ 80

Rada pedagogiczna podejmuje decyzję upoważniającą dyrektora zespołu do skreślenia wychowanka z listy uczęszczających do przedszkola w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 30 dni, po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów),
2) zalegania z ustalonymi opłatami za okres 3 miesięcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu spłaty w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji,
3) gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci, po uprzednim powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów).

§ 81

Rada pedagogiczna podejmuje decyzję upoważniającą dyrektora zespołu do skreślenia z listy uczniów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej tych, którzy:
1) zostali dyscyplinarnie zwolnieni z praktycznej nauki zawodu,
2) z jakichkolwiek innych przyczyn utracili możliwość pobierania praktycznej nauki zawodu,
3) opuścili więcej niż 50% zajęć dydaktycznych.

§ 82

1. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję upoważniającą dyrektora zespołu do skreślenia z listy uczniów tych, którzy ukończyli obowiązek szkolny:
1) w roku szkolnym, w którym osiągnęli 18-sty rok życia, a ich absencja wynosiła więcej niż 50% zajęć dydaktycznych,
2) na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
3) na podstawie wypisu ze szpitala (dotyczy filii szkoły podstawowej i oddziałów zamiejscowych gimnazjum przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu),
4) na podstawie braku aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
5) za naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej, albo groźbę karalną względem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi,
6) za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad koleżankami i kolegami, wymuszanie okupu oraz innych chuligańskich zachowań wobec uczniów,
7) za napaść słowną lub wulgarne odnoszenie się do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
8) za rażącą demoralizację innych uczniów,
9) za udowodnienie kradzieży, usiłowanie kradzieży lub celowe zniszczenie rzeczy stanowiących mienie szkoły, uczniów lub pracowników zespołu,
10) za udowodnienie kradzieży lub zniszczenie dokumentacji szkolnej, szczególnie dzienników lekcyjnych,
11) za uniemożliwienie normalnej pracy szkoły, np. straszenie podłożeniem bomby,
12) za przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków,
13) za posiadanie, przechowywanie lub rozprowadzanie narkotyków lub alkoholu,
14) za permanentne naruszanie postanowień statutu, w szczególności, gdy drastycznie uchybia obowiązkom i powinnościom ucznia, a stosowane przez szkołę środki nie spowodowały oczekiwanej zmiany w postawie ucznia,
15) za udokumentowane przez organa ścigania poważne naruszenie praw i norm współżycia w środowisku.
2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu.
3. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów w przypadku poręczenia za ukaranego przez samorząd, wychowawcę klasy lub innego nauczyciela.
4. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu 14-stu dni wnieść odwołanie od decyzji do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora zespołu.
5. W przypadku wniesienia odwołania dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia przez instancję odwoławczą.
6. Jeśli decyzja zawiera rygor natychmiastowej wykonalności, jest realizowana niezależnie od odwołania.

ROZDZIAŁ 8

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 83

1. Ocenianie wewnątrzszkolne określa warunki i zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów dla uczniów zespołu.
2. Oceniania wewnątrzszkolnego nie stosuje się do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.

§ 84

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania ocen.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 85

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego. Kryteria oceniania:
1) stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach,
2) umiejętność interpretacji, uzasadniania,
3) stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach,
4) rozwiązywanie problemów,
5) dzieła projektów i inne wytwory prac uczniów.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali w formach przyjętych w szkole oraz rozliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych,
5) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i określenie warunków ich poprawienia przez nauczyciela przedmiotu, z którego uczniowi grozi powtarzanie klasy oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 86

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych (końcowych) ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 87
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
4. Wszystkie oceny ucznia wpisuje się do dziennika lekcyjnego.
5. Nauczyciel zobowiązany jest rytmicznie oceniać w ciągu semestru, tak aby uczeń uzyskał co najmniej jedną ocenę w ciągu miesiąca.

§ 88

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej, także niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 86 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 89

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 90

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony
z części zajęć edukacyjnych.
2. Dyrektor zespołu zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony zawarty w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 91

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania według skali określonej w § 93 ust.1 i § 94 ust.2.
2. Klasyfikacja śródroczna i roczna (końcowa) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 93 ust. 7 i § 94 ust. 6.
3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym w terminie określonym w kalendarzu szkolnym.
4. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 93 ust. 5 i 6 i § 94 ust. 5.
5. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 93 ust. 7 i § 94 ust.6
6. Klasyfikacja śródroczna i roczna (końcowa), począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 93 ust. 1 i § 94 ust. 2.

7. Klasyfikacja śródroczna i roczna (końcowa) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 93 ust. 7 i § 94 ust. 6.
8. Co najmniej cztery tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych (końcowych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej lub rocznej (końcowej) ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

§ 92

1. Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrz. ust. 3, a śródroczną i roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły zawodowej ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych nauczyciel praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu,
2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.
4. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym lub rocznym stopniu niedostatecznym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, nauczyciel danego przedmiotu informuje wychowawcę klasy, a ten rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego na piśmie.
5. Na tydzień przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej np. w dzienniczku ucznia, o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

§ 93

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne, śródroczne oraz roczne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne, o których mowa w § 86 ust.1 pkt.1,
2) stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,
3) stopień dobry – 4 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceniu,
4) stopień dostateczny – 3 – oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu,
5) stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudnia, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,
6) stopień niedostateczny – 1 – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia dalsze kształcenie.
2. Ocena z religii jest wystawiana według skali ocen przyjętej w ust. 1.
3. Ocena z religii jest wliczana do średniej śródrocznej, średniej rocznej lub średniej końcowej.
4. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
5. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
6. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 5 uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień.
7. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych we wszystkich oddziałach szkoły podstawowej i gimnazjum dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
9. W celu gromadzenia informacji o uczniu nauczyciele prowadzą indywidualne karty rozwoju ucznia.
10. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku (+) – który zwiększa wartość oceny o 0,5 stopnia.
11. Stopnie śródroczne mogą być ze znakiem (+), zaś stopnie roczne i końcowe oraz na świadectwie wypisuje się bez znaku (+).
12. W ocenianiu śródrocznym, rocznym i końcowym nie stosuje się znaków (-), (=) i stopnia „1+”.
13. Dobór sposobu wyrażania oceny zależy od nauczyciela i od obowiązujących przepisów prawnych.
14. Ocenie podlega:
1) praca indywidualna,
2) praca grupowa,
3) praca zespołowa.
15. Uczeń oceniany jest:
1) na bieżąco, gdy widoczny jest jego wysiłek włożony w wykonanie zadania,
2) po realizacji działu,
3) na końcu każdego semestru,
4) na początku i na końcu każdego etapu kształcenia.
16. O osiągnięciach ucznia informuje się:
1) rodziców – na zebraniach, przy okazji spotkań indywidualnych, pisemnie,
2) ucznia – systematycznie uzasadniając każdą ocenę,
3) dyrektora zespołu po I semestrze i na koniec roku szkolnego oraz w miarę potrzeb.
17. Nie przygotowanie do zajęć lekcyjnych uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją, a formy rozliczania z nie przygotowania do zajęć nauczyciel zobowiązany jest omówić z uczniami na początku roku szkolnego.
18. Uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby (powyżej 3 dni) ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni uzupełnić wiadomości.
19. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości w ciągu jednego tygodnia.
20. Wychowawca klasy zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności ucznia do dwóch tygodni na pisemny wniosek rodziców.
21. Jeżeli nieobecność ucznia przedłuża się powyżej 2 tygodni rodzice są zobowiązani udokumentować chorobę dziecka zaświadczeniem lekarza i przedłożyć w ciągu 1 tygodnia.
22. Usprawiedliwienia rodziców powyżej 14 dni bez zaświadczenia od lekarza nie będą respektowane przez wychowawców i nieobecność ucznia będzie nieusprawiedliwiona.
23. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć usprawiedliwienie od rodziców po powrocie na zajęcia edukacyjne w ciągu 3 dni, po upływie tego terminu nieobecność nie będzie usprawiedliwiona.
24. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

§ 94

1. Śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności ilość zdobytych punktów za:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenę śródroczną, roczną i końcową z zachowania ustala się wg następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
3. Kryteria oceniania zachowania:
1) zaangażowanie w realizację celów społecznie wartościowych:
a) reprezentowanie szkoły (olimpiady, zawody, konkursy, udział w poczcie sztandarowym, itp.),
b) podejmowanie własnych inicjatyw społecznie użytecznych,
c) pozytywne oddziaływanie na otoczenie (np. pomoc koleżeńska, wysoka kultura osobista, itp.),
d) dbałość o higienę i estetykę ucznia,
e) udział oraz zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów gimnazjum).
2) Podstawowe obowiązki ucznia:
a) odrabianie zadanych lekcji (systematyczność),
b) praca na lekcji,
c) gotowość do lekcji (przynoszenie na lekcje przyborów i pomocy dydaktycznych),
d) wywiązywanie się z powierzonych zadań w szkole,
e) zachowanie wobec otoczenia i szacunek do przyrody.
3) Przestrzeganie norm społecznych:
a) nieuczciwość (kradzieże, oszustwa, itp.),
b) konfliktowość,
c) naruszenie godności osobistej (bijatyki, przezywanie, przeklinanie, itp.),
d) celowe niszczenie mienia, nie dbanie o pomoce, sprzęt szkolny, itp.,
e) rażące i permanentne naruszanie kultury słowa i zachowania,
f) opuszczanie lekcji i spóźnianie się bez uzasadnionej przyczyny, z naruszeniem zasad zwalniania z lekcji,
g) nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie wszelkiego rodzaju środków odurzających.
4) Zachowanie w grupie:
a) przyjmowanie na siebie obowiązków,
b) stosunek do rówieśników i młodszych kolegów i koleżanek,
c) respektowanie praw innych,
d) stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły.
5) Przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa:
a) dbałość o higienę i estetyczny wygląd;
b) zachowanie bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych, na przerwach, w czasie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych oraz po zakończonych lekcjach.
4. Skala ocen wraz z kryteriami:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który uzyskał 160 punktów i więcej. Szczególnie reprezentuje szkołę. Bierze udział w olimpiadach, konkursach, zawodach. Uczestniczy w kołach zainteresowań. Potrafi samodzielnie podejmować inicjatywę na rzecz realizowania celów społecznie wartościowych. Wzorowo wypełnia wszystkie obowiązki ucznia. Nie popełnia wykroczeń przeciwko prawu i regulaminowi szkolnemu.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 130 do 159 punktów. Przestrzega ustalonych norm społecznych, spełnia podstawowe obowiązki ucznia oraz jest aktywnie zaangażowany w realizację celów społecznie wartościowych. Nie popełnia wykroczeń przeciwko prawu i porządkowi szkolnemu.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 100 do 129 punktów. Przestrzega ustalonych norm społecznych, z reguły spełnia podstawowe obowiązki ucznia oraz angażuje się w realizację celów społecznie wartościowych. W sposób rażący nie popełnia wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu i szkolnemu.
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uzyskał od 70 do 99 punktów. Spełnia podstawowe obowiązki ucznia, ale czasami nie przestrzega ustalonych norm społecznych.
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uzyskał od 40 do 69 punktów. Nie spełnia podstawowych obowiązków oraz nie przestrzega podstawowych norm społecznych.
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uzyskał 39 punktów i mniej. Nie przestrzega regulaminu szkoły, łamie normy społeczne i powszechnie obowiązujące prawo. Pomimo oferowanej pomocy nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania.
5. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
6. Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
7. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoł z zastrz. ust. 8.
8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono ynaganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 95

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Termin złożenia wniosku wynosi 7 dni od posiedzenia klasyfikacyjnego śródrocznego i rocznego rady pedagogicznej.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrz. ust.6.
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora zespołu.
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3, przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu wskazanego przez dyrektora oraz dyrektor lub wicedyrektor zespołu.
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.
1) Protokół powinien zawierać:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
2) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Dla uczniów szkoły zawodowej, nieklasyfikowanych z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 96

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrz. ust.2.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrz. § 97 ust. 1 i 2.

§ 97

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora zespołu, jeżeli uznają, że śródroczna lub roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor zespołu powołuje komisję, która:
1) w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala śródroczną, roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala śródroczną, roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów: w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.
5. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w zespole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w zespole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ustalona przez komisję śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
2) w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora zespołu.

§ 98

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrz. ust. 7.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
6. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny pozytywne zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
9. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może promować ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 99

1. Uczniom niedosłyszącym lub słabo słyszącym, niewidomym lub słabo widzącym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem (w tym zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, można wydłużyć etap edukacyjny.
2. Opinię o konieczności wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego wydaje zespół nauczycieli uczących w danej klasie.
3. Zespół, o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię na podstawie rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym przeprowadzonych obserwacji, pomiarów pedagogicznych oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Z wnioskiem o wydłużenie uczniowi etapu edukacyjnego mogą wystąpić: uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nauczyciele uczący w danej klasie lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna.
5. Zgodę, w formie pisemnej, na wydłużenie uczniowi etapu edukacyjnego muszą wyrazić jego rodzice (prawni opiekunowie).
6. Wniosek o wydłużenie uczniowi etapu edukacyjnego należy złożyć do dyrektora zespołu. Dyrektor przedstawia wniosek na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej.
7. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego, jednak nie później niż do końca lutego tego roku szkolnego, w którym nastąpi wydłużenie i przed śródroczną radą klasyfikacyjną.
8. Rada pedagogiczna może wydłużyć uczniowi, o którym mowa w ust.1, etap edukacyjny o jeden rok szkolny i tylko raz na danym etapie kształcenia.
9. Uczniowi, któremu wydłużono etap edukacyjny, opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zgodnie z zasadami ustalonymi w odrębnych przepisach.
10. Uczeń, któremu wydłużono etap edukacyjny, nie podlega w danym roku klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
11. Uczeń, któremu wydłużono etap edukacyjny, nie otrzymuje w danym roku szkolnym promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

§ 100

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora zespołu komisja w składzie:
1) dyrektor lub inny nauczyciel pełniący w zespole funkcję kierowniczą jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 może być zwolniony z udziału
w pracy komisji, na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
1) Protokół powinien zawierać:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
2) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora zespołu, nie później niż do końca września.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 101

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego z zastrz. ust.2.
2. Projektu edukacyjnego nie realizują uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
4. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.
5. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
6. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor zespołu w porozumieniu z radą pedagogiczną.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. usprawiedliwiona nieobecność, nagłe zdarzenie losowe), uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor zespołu może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 102

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o klasyfikowaniu ucznia Filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 im. Jana Pawła II przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu lub ucznia Oddziałów Zamiejscowych Gimnazjum Specjalnego nr 5 im. Jana Pawła II przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, który ukończył 18-ty rok życia i został wypisany ze szpitala.

ROZDZIAŁ 9

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ,
EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI
W GIMNAZJUM,
EGZAMIN ZAWODOWY

§ 103

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwanych dalej „sprawdzianem”.
2. Sprawdzian obejmuje:
1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego i matematyki,
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
3. Uczniowie przystępują do części drugiej sprawdzianu z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
4. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym” obejmujący wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach.
1) Egzamin gimnazjalny obejmuje:
a) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
b) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego,
2) Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
3) Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.
4) Uczniowie, o których mowa w pkt. 3 mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.

5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej „egzaminem zawodowym”, jest przeprowadzany dla absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej – zasadniczej szkoły zawodowej.
6. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, określonych w odrębnych przepisach.
7. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dwa razy w ciągu roku szkolnego – w sesji letniej i sesji zimowej w terminie: dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w następnym tygodniu po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8. Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

§ 104

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Opinia, o której mowa w ust.1 powinna być wydana przez poradnię, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony egzamin zawodowy i nie wcześniej niż 2 lata przed terminem egzaminu zawodowego.
3. Opinię, o której mowa w ust. 1 przedkłada się dyrektorowi zespołu, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

§ 105

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji letniej i nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji zimowej, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym zawodzie.

§ 106

Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu zawodowego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

§ 107

1. Uczeń lub absolwent może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub praktycznego egzaminu zawodowego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.
2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcia dyrektora komisji okręgowej są ostateczne.
3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu zawodowego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, może unieważnić dany sprawdzian albo egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu albo egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów albo absolwentów w poszczególnych szkołach, placówkach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów albo absolwentów.
4. W przypadku niemożliwości ustalenia wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub zawodowego, z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów albo absolwentów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, unieważnia sprawdzian, albo egzamin tych uczniów albo absolwentów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

§ 108

1. Za organizację i przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu zawodowego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor zespołu.
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w zespole.

§ 109

1. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
2. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum.
3. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
4. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno -wychowawczych, a w przypadku ucznia, który z przyczyn losowych zdawał w innym terminie do 31 sierpnia danego roku.
5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, dyrektor zespołu przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 110

Użycie pieczęci urzędowej zespołu regulują odrębne przepisy.

§ 111

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zespołu odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 112

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 113

Szczegółowe zasady funkcjonowania i zachowania uczniów określa regulamin szkoły.

§ 114

W pomieszczeniach administracyjnych i dydaktycznych będących w dyspozycji zespołu umieszcza się godło Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 115
Pomieszczenia szkolne mogą być wynajmowane odpłatnie i nieodpłatnie. Szczegółowe warunki wynajmu określone są w umowie między dyrektorem zespołu a wynajmującym pomieszczenia.

§ 116

1. W szkole podstawowej specjalnej oraz w gimnazjum specjalnym wchodzącym w skład zespołu obowiązuje jednolity strój uczniowski, z zastrz. ust.3.
2. Szczegółowe przepisy dotyczące jednolitego stroju uczniowskiego zawiera regulamin szkoły.
3. Dyrektor zespołu ma prawo, ze względu na zróżnicowane warunki organizacyjne oraz potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów z różnym rodzajem niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności intelektualnej, zwolnić uczniów z obowiązku noszenia jednolitego stroju.
4. W razie naruszenia przez uczniów przepisów regulaminu zespołu, po konsultacjach z radą rodziców, samorządem i radą pedagogiczną, dyrektor zespołu ma prawo wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju.
5. W czasie uroczystości szkolnych wszystkich uczniów zespołu obowiązuje strój odświętny:
dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica, chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie.

§ 117

1. Szkoła podstawowa wchodząca w skład zespołu posiada własny sztandar.
2. Awers sztandaru posiada czerwone tło z wyhaftowanym po środku godłem Polski. Powyżej centralnie znajduje się wyhaftowany napis ”„Myśląc Ojczyzna…” Jan Paweł II”. Poniżej centralnie widnieje wyhaftowany napis „W 40-stą rocznicę powstania szkoły”.
Rewers stanowi czerwone tło, na którym centralnie znajduje się wyhaftowany w kształcie koła portret patrona szkoły Jana Pawła II na kremowym tle, otoczony napisem „Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Świeciu”. Rewers obwiedziony jest złotą lamówką.
Z trzech stron sztandar obszyty jest złotymi frędzlami.
3. Sztandar oraz insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w zamykanej gablocie, w holu szkoły.
4. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole.
5. Poczet sztandarowy składa się z chorążego oraz asysty. Poczet sztandarowy tworzą uczniowie zespołu.
6. Kandydatury uczniów do składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez samorząd uczniowski dyrektorowi zespołu i przez niego zatwierdzane.
7. Decyzją dyrektora uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
8. Chorąży pocztu i jego asysta w trakcie udziału w poczcie sztandarowym muszą być ubrani:
a) chorąży – biała koszula, ciemne spodnie,
b) asysta – biała bluzka, ciemna spódnica.
9. Sztandar w czasie wprowadzania i wyprowadzania powinien być noszony przez chorążego na prawym ramieniu tak, żeby płaszczyzna sztandaru znajdowała się za chorążym. W niektórych przypadkach sztandar może być noszony przed chorążym.
10. Każdy członek pocztu jest przepasany biało–czerwoną szarfą przewieszoną przez prawe ramię, zwróconą białym kolorem w stronę kołnierza, spiętą na lewym boku.
11. Sztandar bierze udział:
1) we wszystkich uroczystościach na terenie szkoły, a głównie:
a) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
b) obchodach święta patrona,
c) uroczystościach rocznicowych,
d) ceremonii pasowania uczniów klasy pierwszej;
2) w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową;
3) w uroczystościach religijnych:
a) mszach świętych,
b) uroczystościach pogrzebowych.
12. W dniu uroczystości na terenie szkoły sztandar jest wyjmowany z gabloty i przenoszony do sekretariatu. Tam drzewiec sztandaru jest skręcany, a poczet przygotowuje się do uroczystości. Po uroczystości poczet sztandarowy udaje się do sekretariatu i tam pozostawia sztandar i insygnia sztandarowe. Następnie sztandar zostaje umieszczony w gablocie.
13. W czasie uroczystości odbywającej się poza terenem szkoły, nauczyciel – opiekun pocztu sztandarowego wyjmuje sztandar z gabloty, zwija go i umieszcza w pokrowcu, w którym przewozi go na miejsce uroczystości. Tam chorąży dokonuje jego rozwinięcia w asyście całego pocztu. Celebracja sztandaru jest zgodna z regułą zachowania się pocztów sztandarowych w czasie trwania uroczystości. Po uroczystości sztandar zostaje zwinięty i w pokrowcu przywieziony na teren szkoły, a następnie umieszczony w gablocie.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>