Statut

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 W ŚWIECIU

TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH PRZYJĘTYCH UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ
NR 3/2017-2018 Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991/95/425) – opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949, 1292;
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017/60);
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017/59)

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Nazwa zespołu szkół brzmi: „Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu”.
2. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu ma swoją siedzibę przy ul. Paderewskiego 5a w Świeciu.
3. W nazwie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, a także w nazwach przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu umieszczonych na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci i uczniów.

§ 2
1. W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zwanego dalej „Zespołem”) wchodzą:
1) Przedszkole Specjalne nr 10 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną w stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu;
2) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 im. Jana Pawła II w Świeciu Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu;
3) Gimnazjum Specjalne nr 5 im. Jana Pawła II w Świeciu Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu;
4) Specjalna Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Jana Pawła II w Świeciu Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu;
5) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 im. Jana Pawła II w Świeciu Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu.

§ 3
1. Przedszkole Specjalne nr 10 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną w stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zwane dalej „przedszkolem”) jest placówką wielooddziałową, umożliwiającą odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego oraz w latach 2017-2021 pełni funkcję wiodącego powiatowego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 im. Jana Pawła II w Świeciu Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zwana dalej „szkołą podstawową”) obejmuje strukturą organizacyjną klasy I-VIII oraz klasy I-VIII zlokalizowane na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu przy ul. Sądowej 18.
3. Gimnazjum Specjalne nr 5 im. Jana Pawła II w Świeciu Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zwane dalej „gimnazjum”) obejmuje strukturą organizacyjną klasy II i III oraz klasy II i III zlokalizowane na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu przy ul. Sądowej 18 (do ustawowego wygaszenia funkcjonowania gimnazjum).
4. Specjalna Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Jana Pawła II w Świeciu Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zwana dalej „szkołą branżową”) obejmuje strukturą organizacyjną klasy I-III szkoły branżowej wraz z klasami II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 im. Jana Pawła II (do ustawowego wygaszenia funkcjonowania zasadniczej szkoły zawodowej) i prowadzi kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnych.
5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 im. Jana Pawła II w Świeciu Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zwana dalej „szkołą przysposabiającą”) obejmuje strukturą organizacyjną klasy I-III.

§ 4
1. W Zespole kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w Zespole organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną opiekę.

§ 5
1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Świecki z siedzibą w Świeciu.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

§6
1. Ilekroć dalej jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole;
2) klasie – należy przez to rozumieć także odział przedszkolny;
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Zespołu;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) uczniach – należy przez to rozumieć także dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Zespole;
6) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć połączone rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu;
7) radzie rodziców – należy przez to rozumieć połączone rady rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu;
8) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć połączone samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład Zespołu;
9) szpitalu – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7
1. Cele i zadania Zespołu wynikają z przepisów prawa oświatowego, uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny i szkolny zestaw programów nauczania.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny oraz szkolny zestaw programów nauczania Zespołu tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całego Zespołu, jak i każdego nauczyciela.
3. Zespół jest środowiskiem wychowawczym promującym zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne.
4. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

§ 8
1. Celem Zespołu jest w szczególności przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:
1) osiągnięcie przez uczniów możliwie wszechstronnego rozwoju w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod nauczania i wychowania, uwzględniających działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
2) wdrażanie uczniów do samodzielności;
3) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej;
4) wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej;
5) organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
6) uczenie szacunku dla wspólnego dobra, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
7) kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
8) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
9) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
10) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu poprzez udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, indywidualnego i grupowego;
11) dokształcanie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących uczniów będących młodocianymi pracownikami;
12) zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki na terenie Zespołu w czasie trwania zajęć szkolnych oraz pozaszkolnych;
13) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć szkolnych oraz pozaszkolnych organizowanych przez Zespół;
14) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie u uczniów właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informatyczno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych;
15) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
16) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych;
17) wspomaganie rodziny w wychowaniu i rewalidacji dziecka.

§ 9
1. Cele i zadania przedszkola (poza celami i zadaniami określonymi w § 8):
1) wspomaganie dzieci w rozwoju oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, stosownie do ich możliwości;
2) zapewnienie możliwości zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci;
3) rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych w nawiązywaniu poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
4) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
5) kształtowanie czynności samoobsługowych;
6) doskonalenie sprawności manualnej i motorycznej.

§ 10
1. Cele i zadania szkoły podstawowej (poza celami i zadaniami określonymi w § 8):
1) na I etapie edukacyjnym obejmującym klasy I–III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna):
a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym,
b) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny,
c) wspieranie aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,
d) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;
2) na II etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV–VIII szkoły podstawowej:
a) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
b) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
c) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
d) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
e) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
f) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
g) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
h) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
i) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
3) dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym:
a) budowanie tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności,
b) wdrażanie do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych,
c) wyposażenie w umiejętności i wiadomości, które pozwolą na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z wolności i praw człowieka,
d) kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się (także wspomagających i alternatywnych metod komunikacji),
e) uczenie samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności,
f) nabywanie umiejętności i nauka czynności, przydatnych w przyszłym dorosłym życiu,
g) rozwijanie aktywności i kreatywności uczniów oraz ich zdolności twórczych w zakresie różnych czynności,
h) kształtowanie umiejętności dostrzegania mocnych i słabych stron;
4) dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim:
a) kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia,
b) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia,
c) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
d) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
e) rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
f) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
g) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz przejawianej przez niego aktywności.

§ 11
1. Cele i zadania gimnazjum (poza celami i zadaniami określonymi w § 8):
1) kształtowanie umiejętności wykorzystania przez uczniów posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań, rozwiązywania problemów;
2) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
4) rozwijanie umiejętności społecznych przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, rodzinie i najbliższym środowisku;
5) kształtowanie i rozwijanie pożądanych postaw, umiejętności, nawyków, zainteresowań umożliwiających podjęcie odpowiednich funkcji w życiu społecznym i zawodowym;
6) przygotowanie do podjęcia nauki wybranego zawodu.

§ 12
1. Cele i zadania szkoły branżowej (poza celami i zadaniami określonymi w § 8):
1) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata;
2) przekazanie uczniom określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
3) kształtowanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
4) kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się przez całe życie.

§ 13
1. Cele i zadania szkoły przysposabiającej (poza celami i zadaniami określonymi w § 8):
1) efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy;
2) rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów;
3) doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem;
4) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;
5) rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
6) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań);
7) kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia samostanowienia w dorosłym życiu;
8) kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia.

§ 14
1. Wszyscy nauczyciele Zespołu zobowiązani są do udzielania dzieciom i uczniom pomocy pedagogicznej i rewalidacyjnej na terenie Zespołu, podczas wszystkich form zajęć szkolnych, a także w miarę potrzeb poza Zespołem.
2. Każdy uczeń ma możliwość utrwalenia w Zespole poczucia własnej godności, tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej.
3. Działania pracowników Zespołu powinny sprzyjać kształtowaniu postawy patriotycznej uczniów z jednoczesnym poszanowaniem odrębności zgodnie z zasadami tolerancji.
4. W celu diagnozowania, stymulowania, a przede wszystkim wspomagania wszechstronnego rozwoju uczniów Zespół współpracuje z publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
5. W celu organizowania i wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Zespół współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami, które statutowo obejmują swoją opieką i pomocą osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

§ 15
W celu zapewnienia optymalnego rozwoju uczniów dyrektor Zespołu organizuje szkolenia dla pracowników, rodziców, studentów i innych zainteresowanych osób.

§ 16
1. Dla zapewnienia realizacji ogółu celów, zadań i działań w Zespole prowadzona jest kontrola zarządcza.
2. Za kontrolę zarządczą odpowiedzialny jest dyrektor Zespołu i powołany przez niego koordynator.
3. Cele, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, monitorowanie i oceny oraz środowisko wewnętrzne zawarte są w regulaminie kontroli zarządczej Zespołu.

ROZDZIAŁ 3

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY

§ 17
1. Dyrektor Zespołu organizuje pracę rewalidacyjną z uczniami w czasie:
1) zajęć lekcyjnych;
2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
4) zajęć pozalekcyjnych:
a) zajęć wychowawczych,
b) zespołów sportowych,
c) kółek zainteresowań,
d) zbiórek harcerskich,
e) wycieczek szkolnych i klasowych,
f) imprez artystycznych,
g) przerw międzylekcyjnych.
2. Zajęcia wskazane w ust. 1 prowadzą nauczyciele, ponosząc odpowiedzialność za bezpieczeństwo, osiągany poziom umiejętności i wiadomości uczniów.
3. Zajęcia są prowadzone zgodnie z przyjętym planem pracy, arkuszem organizacyjnym oraz wewnętrznym zarządzeniem dyrektora Zespołu.

§ 18
1. W celu zapewnienia uczniom specjalistycznej opieki pedagogicznej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole zatrudnieni są nauczyciele oligofrenopedagodzy oraz psycholog, pedagog, pedagodzy terapeuci (do pracy metodą Bioffedbeck, behawioralną, integracji sensorycznej i Tomatisa), logopeda, nauczyciel korygujący wady postawy i doradca zawodowy.
2. Zadania psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów określają odrębne przepisy.

§ 19
1. W celu zapewnienia uczniom prawidłowego rozwoju Zespół współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
2. Współpraca Zespołu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży polega na:
1) wydawaniu opinii o uczniach;
2) wymianie informacji o uczniach;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
4) opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
5) wspomaganiu nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych;
6) udzielaniu wsparcia i przygotowaniu merytorycznym nauczycieli do podejmowania właściwych działań w pracy z uczniem z zaburzeniami psychicznymi i jego otoczeniem;
7) prowadzeniu edukacji w zakresie zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli;
8) podejmowaniu interwencji w sytuacjach kryzysowych;
9) podejmowaniu wspólnych działań z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
10) udzielaniu porad i konsultacji;
11) wymianie literatury metodycznej i informacji o szkoleniach, warsztatach;
12) podejmowaniu mediacji i negocjacji dotyczących problemów w rodzinie ucznia;
13) udziale w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
14) współorganizowaniu konferencji i spotkań;
15) organizowaniu zajęć warsztatowych dla uczniów i ich rodziców;
16) superwizji pracy nauczycieli.
3. Za planowanie i koordynowanie działań dotyczących współdziałania Zespołu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży odpowiedzialni są pedagog i psycholog.

§ 20
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Zespole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Zespołu oraz środowisku społecznym.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w Zespole poprzez:
1) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania, wychowania i profilaktyki, uzgadniania metod i sposobów prowadzenia rewalidacji indywidualnej, analizy wyników zewnętrznych egzaminów;
2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
3) planowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
a) ustalenie zakresu, w którym uczniowie wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji,
d) opracowanie na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych:
– do dnia 30 września roku szkolnego, w którym rozpoczynają realizowanie wychowania przedszkolnego lub kształcenie w Zespole,
– w terminie 30 dni od dnia złożenia w Zespole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
– 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program,
e) opracowanie działań wspierających rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
f) określenie, w zależności od potrzeb, zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
g) dokonanie co najmniej dwa razy w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, z uwzględnieniem oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonanie modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
3. W celu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor Zespołu powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wyznacza koordynatora tego zespołu spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem.
4. W spotkaniach zespołu, o którym mowa w ust. 3 mogą uczestniczyć:
1) rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń;
2) na wniosek dyrektora Zespołu przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
3) na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
5. Dyrektor Zespołu ma obowiązek zawiadomienia rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu, o którym mowa w ust. 3 i możliwości uczestniczenia w nim.
6. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą otrzymać kopię wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
7. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu, o którym mowa w ust. 3 są obowiązane do nieujawniania spraw, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz innych osób, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 i pkt 3.

§ 21
1. Organizacja pracy Zespołu uwzględnia pomoc rodzicom uczniów w doborze metod i sposobu pracy z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji, możliwości i ograniczeń dziecka.
2. W procesie wspierania dziecka w rozwoju, nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki Zespół współdziała z rodzicami.
3. Główne cele tego współdziałania realizowane są poprzez:
1) wspomaganie rodziców w ich wychowawczej roli;
2) udział rodziców w organizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznego;
3) dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznych Zespołu i środowiska rodzinnego;
4) współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów;
5) przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w Zespole;
6) poznanie oczekiwań rodziców wobec Zespołu;
7) tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym.
4. Formy współdziałania z rodzicami:
1) organizowanie spotkań i wywiadówek klasowych i ogólnoszkolnych;
2) organizowanie indywidualnych spotkań z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, psychologiem, pedagogiem, dyrekcją i specjalistami pracującymi z dzieckiem;
3) organizowanie wycieczek, imprez, uroczystości klasowych i ogólnoszkolnych, turnusów rehabilitacyjnych, obozów harcerskich i sportowych, zawodów sportowych;
4) włączanie się w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim;
5) organizowanie zajęć warsztatowych, szkoleń, lekcji otwartych, pikników rodzinnych;
6) kontakt korespondencyjny i telefoniczny, wizyty domowe;
7) publikowanie informacji na stronie internetowej szkoły;
8) organizowanie współpracy instytucjonalnej w miarę potrzeb.

§ 22
1. Uczniowie objęci są szkolną opieką medyczną, którą w porozumieniu z dyrektorem Zespołu organizuje i nadzoruje dyrektor Miejsko–Gminnej Przychodni Medycznej w Świeciu.
2. Czas i organizację pracy służby zdrowia w Zespole określają odrębne przepisy.

§ 23
1. Uczniowie znajdujący się w trudnych warunkach materialnych mogą otrzymać pomoc w formie:
1) pomocy materialnej:
a) o charakterze socjalnym – przyznawanej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, w której zamieszkuje uczeń:
– stypendium szkolne,
– zasiłek szkolny,
b) o charakterze motywacyjnym – przyznawanej ze środków własnych Zespołu:
– stypendium za wyniki w nauce,
– stypendium za osiągnięcia sportowe;
2) bezpłatnego dożywiania;
3) rzeczowej (obuwie, kurtki zimowe, itp.);
4) dopłaty do wypoczynku letniego lub zimowego organizowanego przez dyrektora Zespołu.
2. W realizacji tego zadania pedagog i psycholog współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, z terenu działania których pochodzą uczniowie Zespołu oraz z innymi instytucjami.

§ 24
1. Dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły dyrektor Zespołu organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie w domu rodzinnym po orzeczeniu tej formy kształcenia przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2. Dziecko objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem pozostaje uczniem Zespołu.
3. Uczniowi objętemu indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania, o którym mowa w § 55 ust. 4.
4. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania regulują odrębne przepisy.

§ 25
1. W Zespole może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
2. Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka obejmuje się dziecko na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
3. O objęciu dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju w Zespole decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
4. Dyrektor Zespołu powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i koordynuje jego prace.
5. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym tj. pedagog, psycholog, logopeda oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka.
6. Do zadań zespołu należy:
1) ustalenie kierunków i harmonogramu działań;
2) nawiązanie współpracy z przedszkolem lub innymi podmiotami, do których dziecko uczęszcza lub jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi;
3) opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;
4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym udokumentowane w arkuszach obserwacji dziecka;
5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie stosownie do potrzeb oraz planowanie dalszych działań.
7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

§ 26
1. Od chwili przybycia na zajęcia, aż do chwili ich zakończenia opiekę nad uczniami sprawują:
1) podczas poszczególnych lekcji – nauczyciele zgodnie z aktualnym planem lekcji, ewentualnie nauczyciele zastępcy z polecenia dyrektora Zespołu;
2) w czasie zajęć pozalekcyjnych (rewalidacja indywidualna, kółka zainteresowań i inne) – właściwi nauczyciele zgodnie z planem zajęć;
3) podczas wycieczek – kierownicy i opiekunowie, zgodnie z zatwierdzoną kartą wycieczki, w oparciu o odrębne przepisy;
4) podczas zajęć terenowych – właściwy nauczyciel, zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu zajęć do czasu odejścia uczniów do domu – nauczyciele świetlicy Zespołu;
6) przed lekcjami i w czasie przerw śródlekcyjnych – nauczyciele, zgodnie z przyjętym grafikiem dyżurów;
7) w innych wyjątkowych przypadkach osoby upoważnione lub wyznaczone przez dyrektora Zespołu.

§ 27
1. Na każdy rok szkolny na podstawie planu zajęć, dyrektor Zespołu ustala plan dyżurów nauczycieli zgodnie z następującymi zasadami organizacyjno–porządkowymi:
1) podczas każdej przerwy pełniony jest dyżur nauczycielski w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz w trosce o mienie szkolne;
2) nauczyciele rozpoczynają dyżur na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w szkole;
3) po zakończeniu lekcji nauczyciele w poszczególnych izbach dopilnowują opuszczenia ich przez uczniów (uczniowie podczas przerw korzystają z przestrzeni rekreacyjnej w zależności od warunków atmosferycznych – hol, plac przed szkołą);
4) nauczyciele pełnią dyżur aktywnie;
5) nauczyciele reagują na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych słów, wulgarne gesty;
6) pełniący dyżur nauczyciele dzielą się zadaniami w ten sposób, aby objąć kontrolą wszystkich uczniów;
7) nauczyciele nie zezwalają uczniom na opuszczanie terenu szkoły podczas przerw oraz w czasie lekcji bez opieki nauczyciela;
8) po dzwonku rozpoczynającym lekcje nauczyciele dyżurujący dopilnowują zorganizowanego wejścia uczniów do izb lekcyjnych.
2. W czasie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor Zespołu wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

§ 28
1. W celu realizacji statutowych zadań Zespół organizuje i utrzymuje w należytym stanie następujące pomieszczenia:
1) klasy;
2) pracownie;
3) gabinet logopedyczny;
4) gabinet pedagoga szkolnego;
5) gabinety rewalidacyjne;
6) gabinety specjalistyczne;
7) bibliotekę;
8) świetlicę-stołówkę;
9) gabinet pielęgniarki szkolnej;
10) pomieszczenia higieniczno-sanitarne;
11) szatnie.
2. W pracowniach i pomieszczeniach szkolnych, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne, obowiązują wywieszone w widocznym i ogólnodostępnym miejscu regulaminy porządkowe określające zasady bhp oraz apteczka pierwszej pomocy. Każdy nauczyciel na bieżąco kontroluje zachowanie przepisów bhp oraz regulaminów:
1) pracowni komputerowych;
2) pracowni technicznej;
3) pracowni gospodarstwa domowego;
4) sali gimnastycznej;
5) sali do korekcji wad postawy;
6) siłowni.

§ 29
1. Dla uczniów Zespołu, którzy muszą lub powinni dłużej przebywać w Zespole, ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, prowadzona jest świetlica.
2. Zasady funkcjonowania świetlicy zawiera § 73.

§ 30
1. W celu realizacji zadań wychowawczych oraz zapobiegania przejawom patologii w Zespole opracowuje się i realizuje:
1) szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;
2) procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
2. Na terenie szpitala nauczyciele stosują procedury obowiązujące w oddziałach, gdzie prowadzone są zajęcia lekcyjne i wychowawcze.

§ 31
1. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki oraz teren Zespołu objęte są nadzorem CCTV (monitoring wizyjny).
2. Monitoringiem wizyjnym objęte są miejsca narażone na dewastację oraz na możliwość występowania wśród uczniów przemocy, tj. korytarze, wejścia do toalet, szatnie, wejścia do budynków, dziedziniec, teren boiska oraz plac od strony parkingu.
3. Budynki Zespołu oznaczone są tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”.

§ 32
W ramach zajęć lekcyjnych w Zespole prowadzi się nauczanie religii. Udział uczniów w tych lekcjach nie jest obowiązkowy, jeśli rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie wyrażają taką wolę na piśmie.

ROZDZIAŁ 4

ORGANY SZKOŁY

§ 33
1. Organami Zespołu są:
1) dyrektor Zespołu, który jest dyrektorem przedszkola i poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu;
2) rada pedagogiczna – składająca się z rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu;
3) samorząd uczniowski – składający się z samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu;
4) rada rodziców – składająca się z rad rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu.

4.1. DYREKTOR

§ 34
1. Do obowiązków dyrektora Zespołu należy:
1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Zespołu (plan pracy, arkusz organizacyjny, regulamin pracy, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć);
2) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
3) organizowanie w Zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
5) dobór kadry pedagogicznej i zatrudnianie jej;
6) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie;
7) dysponowanie środkami finansowymi Zespołu z uwzględnieniem kompetencji rady pedagogicznej i rady rodziców;
8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;
9) kierowanie całokształtem działania Zespołu, a w szczególności:
a) przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o obowiązujące przepisy,
b) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich możliwie najpełniejszego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi organami Zespołu,
c) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,
d) dopuszczenie do użytku szkolnego programów autorskich, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
e) ustalanie na podstawie propozycji zespołu nauczycieli, a w przypadku braku porozumienia po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:
– zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne,
– materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,
f) podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,
g) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz jej ocenianie,
h) organizowanie współdziałania z radą rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność Zespołu,
i) dbałość o mienie Zespołu, realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
j) troska o rozwój bazy materialno-technicznej Zespołu,
k) realizowanie zarządzeń władz oświatowych oraz uchwał rady powiatu zgodnie z jej kompetencjami,
l) okresowe zdawanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami władz oświatowych,
ł) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
m) stwarzanie warunków do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu,
n) współdziałanie z organizacjami, instytucjami oraz reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
10) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 35
1. Dyrektor Zespołu ma prawo do:
1) wydawania poleceń wszystkim pracownikom Zespołu;
2) zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) premiowania i wynagradzania pracowników Zespołu zgodnie z odpowiednim regulaminem, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy;
4) karania i nagradzania uczniów;
5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu;
6) zasięgnięcia opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego kwalifikacje do pracy w danym typie placówki, bądź konsultanta lub doradcy metodycznego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego programów autorskich;
7) wykorzystania według swego uznania (zgodnie z przepisami prawa i po konsultacji z radą pedagogiczną oraz radą rodziców) środków finansowych przyznanych na działalność Zespołu;
8) reprezentowania Zespołu na zewnątrz oraz podpisywania dokumentów i korespondencji.

§ 36
1. Dyrektor Zespołu odpowiada za:
1) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa i statutu Zespołu;
2) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach Zespołu podczas zajęć organizowanych przez Zespół oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów Zespołu;
4) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Zespołu;
5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa;
6) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

§ 37
Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w § 102. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

§ 38
Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zawody, w których kształci szkoła branżowa, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku.

§ 39
Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

§ 40
1. W celu realizacji wymienionych zadań dyrektor Zespołu powołuje i odwołuje:
1) zastępcę dyrektora Zespołu;
2) kierownika do spraw dydaktycznych w oddziałach szpitalnych;
3) kierownika praktycznej nauki zawodu.
2. Zakres obowiązków i zadań nauczycieli, o których mowa w ust. 1 reguluje odrębna dokumentacja.

§ 41
W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku nieobecności wicedyrektora inny nauczyciel Zespołu wyznaczony przez organ prowadzący.

4.2. RADA PEDAGOGICZNA

§ 42
1. W Zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu dyrektor Zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.
5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
7. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
9. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Zespołu, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
10. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
11. Dyrektor Zespołu przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.

§ 43
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Zespole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Zespołu.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 44
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian i po zatwierdzeniu uchwala statut lub jego zmiany.

§ 45
Rada pedagogiczna, wykonując statutowe zadania jest zobowiązana zasięgać opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach istotnych dla Zespołu.

§ 46
Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

§ 47
Posiedzenia rady pedagogicznej mogą odbywać się z podziałem na: przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę branżową, szkołę przysposabiającą.

4.3. RADA RODZICÓW

§ 48
1. W Zespole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

§ 49
Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.

§ 50
1. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.
2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu, program ten ustala dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§ 51
W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w § 48 ust.3.

4.4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 52
1. W Zespole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Zespołu;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 53
1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Zespołu może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

4.5. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

§ 54
1. W celu zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami Zespołu organizuje się:
1) rady pedagogiczne, w których mogą brać udział przedstawiciele rady rodziców i samorządu;
2) spotkania samorządu;
3) apele szkolne;
4) zebrania z rodzicami;
5) indywidualne spotkania z rodzicami;
6) posiedzenia rady rodziców.
2. Sposób rozwiązywania sporów między organami Zespołu:
1) w sprawach spornych dotyczących współdziałania organów Zespołu, skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje dyrektor Zespołu;
2) skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie do „Księgi skarg i wniosków” lub ustnie do dyrektora Zespołu;
3) w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres zgłaszającego, zwięzły opis sprawy oraz podpisy wnoszącego i przyjmującego;
4) skargi i wnioski dotyczące pracy dyrektora Zespołu rozpatruje organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ 5

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 55
1. Dla dzieci objętych w Zespole wychowaniem przedszkolnym realizuje się podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Dla uczniów Zespołu niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz przewlekle chorych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego.
3. Dla uczniów Zespołu niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym realizuje się odpowiedni program i plan nauczania dla tych uczniów.
4. Dla uczniów Zespołu, o których mowa w § 1 – § 3 dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Praca dydaktyczno–wychowawcza i opiekuńcza może być prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego lub kształcenia ogólnego zgodnie z programem autorskim dopuszczonym do użytku przez dyrektora Zespołu po zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną.
6. Dla uczniów Zespołu niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim prowadzi się zajęcia zgodnie z indywidualnym programem zajęć opracowanym przez nauczycieli pracujących z dzieckiem we współpracy z psychologiem oraz w zależności od potrzeb z innymi specjalistami na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz obserwacji funkcjonowania dziecka. Indywidualny program zajęć zawiera w szczególności:
1) cele realizowanych zajęć;
2) metody i formy pracy z dzieckiem;
3) zakres współpracy z rodzicami dziecka.

§ 56
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Termin klasyfikacji śródrocznej dyrektor Zespołu podaje do wiadomości radzie pedagogicznej na początku roku szkolnego, uwzględniając termin ferii zimowych.

§ 57
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Dyrektor Zespołu po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe przekazuje arkusz organizacyjny w terminie do 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu.
3.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu dyrektor przekazuje arkusz do ponownego zatwierdzenia do organu prowadzącego z uwzględnieniem terminów wynikających z przepisów prawa oświatowego.
4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny.

§ 58
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Zespołu są:
1) w przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu: oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności;
2) w szkołach wchodzących w skład Zespołu: oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić:
1) w oddziale przedszkolnym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;
2) w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16;
3) w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – nie więcej niż 8;
4) w oddziałach dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4.
3. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym może obniżyć liczbę uczniów w oddziale w przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone.
4. Liczbę uczniów w oddziale zlokalizowanym w szpitalu, ustala odpowiednio dyrektor Zespołu, w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz z uwzględnieniem szczególnych potrzeb psychofizycznych uczniów wynikających z ich stanu zdrowia.
5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w oddziałach szpitalnych wynosi nie więcej niż 8 osób.

§ 59
W przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów dopuszcza się w Zespole organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych i różnych typów szkół.

§ 60
1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala dyrektor Zespołu, uwzględniając wiek uczestników, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i niepełnosprawność osób powierzonych opiece, specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
2. W czasie zajęć odbywających się poza terenem szkolnym, grupa uczniów powierzona opiece jednemu nauczycielowi, z zastrz. § 58 ust. 2 i ust. 3, może liczyć:
1) wycieczki w obrębie miasta – nie więcej niż 15 osób;
2) wycieczki poza miastem – nie więcej niż 10 osób.
3. Nie dopuszcza się realizowania zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Zespołu podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

§ 61
1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne, dydaktyczno–wychowawcze, rewalidacyjno-wychowawcze w systemie klasowo–lekcyjnym i opiekuńczo-wychowawcze.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w odrębnych przepisach.
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych.
4. Godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjnych i zajęć prowadzonych w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut, dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym lub dłuższym z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lata – 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – 30 minut.
7. Uwzględniając potrzeby psychofizyczne ucznia dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
8. Przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 5 minut. Jedna przerwa powinna być dłuższa i wynosić nie mniej niż 15 minut.
9. Lekcje wychowania fizycznego w szkole podstawowej w klasach od IV do VIII, gimnazjum, szkole branżowej i szkole przysposabiającej mogą odbywać się łącznie, albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyszkolnych. O podziale na grupy decyduje dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.
10. W szkole podstawowej, gimnazjum, szkole branżowej podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na zajęciach z języka obcego, informatyki, techniki;
2) na nie więcej niż połowie zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
11. Poza systemem klasowo–lekcyjnym mogą być prowadzone zajęcia przygotowujące do pracy zawodowej, wycieczki, formy wyjazdowe zajęć oraz zajęcia terenowe.

§ 62
1. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku, gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, związane z następującymi utrudnieniami:
1) dotarciem ucznia do szkoły lub powrotem ze szkoły;
2) organizacją zajęć w szkole;
3) organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
2. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21°° w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów.

§ 63
1. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach posiadanych przez dyrektora Zespołu środków finansowych.
2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Zespołu nie może być niższa niż 5 uczniów, a w grupach międzyklasowych niższa niż 10 uczniów.

§ 64
1. W Zespole mogą być realizowane zajęcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz projekty i programy rządowe.
2. Udział uczniów w zajęciach realizowanych w ramach tych projektów i programów jest dobrowolny. Zgodę na udział ucznia w zajęciach w formie pisemnej wyrażają rodzice.
3. Szczegółowe przepisy dotyczące realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1 zawarte są w regulaminach tych projektów i programów.

§ 65
1. W Zespole może być organizowane przysposobienie do pracy zawodowej z uwzględnieniem wykazu prac wzbronionych młodocianym pracownikom.
2. Przysposobienie do pracy zawodowej może być organizowane również poza Zespołem na podstawie umowy zawartej między dyrektorem Zespołu a pracodawcą.

§ 66
1. Szkoła branżowa prowadzi nabór uczniów do klas wielozawodowych w następujących zawodach:
1) drukarz;
2) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
3) wędliniarz;
4) elektryk;
5) piekarz;
6) lakiernik;
7) cukiernik;
8) murarz – tynkarz;
9) kucharz;
10) fryzjer;
11) fotograf;
12) stolarz;
13) rolnik;
14) sprzedawca;
15) mechanik pojazdów samochodowych;
16) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
17) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
2. W zależności od potrzeb możliwa jest zmiana zawodów zgodnie z § 38.

§ 67
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów szkoły branżowej organizowane są w Zespole, natomiast praktyczna nauka zawodu realizowana jest w zakładach pracy i zakładach rzemieślniczych na podstawie umowy zawartej między młodocianym pracownikiem a pracodawcą lub między dyrektorem Zespołu a pracodawcą.
§ 68
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym.

§ 69
Wydawanie świadectw odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 70
1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny.
3.Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.

§ 71
1. Zespół nieodpłatnie wypożycza uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, Zespół może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

§ 72
1. Zespół prowadzi bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie wśród użytkowników.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów, a za zgodą dyrektora Zespołu również inne osoby.
3. Biblioteka szkolna i zadania nauczyciela bibliotekarza umożliwiają realizację zadań w zakresie:
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
5) wspierania działalności Zespołu w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznej;
6) wspierania nauczycieli w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspierania dokształcania, doskonalenia zawodowego i pracy twórczej.
4. Godziny pracy biblioteki ustalane są corocznie z uwzględnieniem szkolnego rozkładu zajęć, w taki sposób, aby umożliwić wszystkim uczniom systematyczny dostęp do księgozbioru. Czas pracy biblioteki w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem ustala dyrektor Zespołu.
5. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych Zespołu można przeprowadzić w formie skontrum.
6. Nauczyciel bibliotekarz odpowiedzialny jest za:
1) właściwe wykorzystanie i stan księgozbioru;
2) zgodne z ogólnymi zasadami pracy biblioteki prowadzenie dokumentacji, gromadzenie czasopism, udostępnianie zasobów itp.;
3) propagowanie czytelnictwa na terenie Zespołu;
4) zaopatrzenie w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
5) współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami życia kulturalnego regionu.

§ 73
1. W Zespole prowadzona jest świetlica.
2. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów Zespołu, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Zespole.
3. Zajęcia świetlicowe są pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Zespołu, uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, a w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
4. Zadania świetlicy:
1) organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie Zespołu przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych;
2) organizowanie pomocy w nauce;
3) organizacja zajęć rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i kreatywność uczniów;
4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze;
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej;
6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
7) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczniów.
5. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Szczegółowe zadania wychowawców ustala dyrektor Zespołu.
6. Godziny pracy świetlicy ustalane są corocznie z uwzględnieniem szkolnego rozkładu zajęć, w taki sposób, aby umożliwić uczniom dojeżdżającym korzystanie ze świetlicy.
7. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej w § 58.
8. Szczegółową organizację pracy świetlicy zawiera regulamin świetlicy.

§ 74
1. W Zespole działa stołówka szkolna.
2. W stołówce wydawane są posiłki.
3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
1) uczniowie Zespołu;
2) pracownicy Zespołu.
4. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym:
1) uczniowie Zespołu płacą równowartość tzw. „wsadu do kotła”;
2) pracownicy Zespołu płacą stawkę podstawową stanowiącą równowartość „wsadu do kotła” i dodatkową kwotę na częściowe pokrycie kosztów eksploatacji kuchni szkolnej w wysokości 50% stawki podstawowej.
5. Dla większości uczniów obiady opłacają gminne ośrodki pomocy społecznej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, dokonując rozliczenia w formie przelewu bankowego na konto Zespołu.
6. Pracownicy i niektórzy uczniowie pokrywają wartość obiadów z własnych środków finansowych w formie przelewu na konto Zespołu.
7. W miarę potrzeb uczniów Zespołu, w stołówce wydawane są również napoje.
8. Zasady funkcjonowania stołówki:
1) do przygotowania i wydawania posiłków w stołówce zatrudnia się dwóch pracowników obsługi (kucharka i pomoc kuchenna) oraz jednego pracownika administracji (intendentka);
2) posiłki przygotowuje się w całości w kuchni szkolnej (nie korzysta się z usług innych firm gastronomicznych lub cateringowych);
3) wydawanie posiłków rozpoczyna się w godzinach porannych i kończy w godzinach popołudniowych;
4) podczas wydawania posiłków obecny jest nauczyciel, który wydaje uczniom imienne karty, uprawniające do korzystania z obiadu;
5) nauczyciel pilnuje porządku, dba o dyscyplinę oraz estetykę spożywania posiłków przez uczniów.

§ 75
1. W Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Podjęcie działalności w Zespole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora Zespołu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
3. Stowarzyszenia i organizacje działające na terenie Zespołu prowadzą swoją działalność w oparciu o odrębną dokumentację.

§ 76
1. W Zespole, za zgodą dyrektora mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne.
2. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli.
3. Innowacja pedagogiczna może obejmować:
1) wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
2) oddział lub grupę;
3) cały Zespół.
4. Opis zasad innowacji opracowuje nauczyciel lub zespół nauczycieli. Opis powinien obejmować:
1) celowość prowadzenia innowacji;
2) tematykę;
3) sposób realizacji;
4) zakres innowacji;
5) czas trwania;
6) zasady ewaluacji z uwzględnieniem przewidywanych efektów innowacji.
5. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Zespole.

§ 77
1. W Zespole może działać szkolny wolontariat.
2. Celami głównymi szkolnego wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy, promowanie postaw prospołecznych.
3. Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
4. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie szkolnego wolontariatu są:
1) dyrektor Zespołu:
a) powołuje opiekuna szkolnego wolontariatu,
b) nadzoruje i opiniuje działanie szkolnego wolontariatu;
2) opiekun szkolnego wolontariatu – nauczyciel Zespołu;
3) przewodniczący szkolnego wolontariatu – uczeń Zespołu;
4) wolontariusze stali – uczniowie Zespołu.
5. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:
1) wychowawców oddziałów wraz z ich wychowankami;
2) nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
3) rodziców;
4) inne osoby i instytucje.
6. Szczegółowe cele, zadania zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

§ 78
1. W Zespole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Ma charakter planowanych działań.
2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:
1) rozwijanie świadomości mocnych i słabych stron uczniów, ich możliwości, zainteresowań i posiadanych kompetencji;
2) przygotowanie do trafnego wyboru kierunku kształcenia oraz planowania kariery zawodowej;
3) przygotowanie do roli pracownika i do radzenia sobie na rynku pracy;
4) pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez nauczycieli wszystkich typów szkół Zespołu, pedagoga i psychologa podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§ 79
1. W Zespole funkcjonuje przedszkole, które jest placówką nieferyjną, wielooddziałową.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym. Letnia przerwa trwa jeden miesiąc – lipiec lub sierpień.
3. Ilość oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji i wieku dzieci.
4. Dyrektor Zespołu powierza poszczególne oddziały przedszkolne opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału.
5. Dzieci w przedszkolu objęte są procesem opiekuńczo–dydaktyczno–wychowawczym.
6. Wiodącą metodą pracy w przedszkolu jest terapia behawioralna.
7. Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalony z organem prowadzącym na dany rok szkolny, zgodnie z potrzebami środowiska.
8. Dzieciom objętym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, przedszkole zapewnia pięciogodzinny pobyt, zgodnie z przepisami w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są odrębnie przez organ prowadzący.
10. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się na następujących zasadach:
1) dziecko przyprowadzane jest i odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców;
2) w sytuacji kiedy rodzic nie może sam przyprowadzić, czy odebrać dziecka, pisemnie upoważnia wskazaną przez siebie osobę, która winna legitymować się dowodem stwierdzającym tożsamość;
3) rodzice zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola oraz zobowiązani są do przyprowadzenia zdrowego dziecka i oddania go pod opiekę osobie dyżurującej;
4) za dziecko od momentu przyprowadzenia do przedszkola, aż do odebrania przez rodzica odpowiedzialny jest nauczyciel i pomoc nauczyciela.

ROZDZIAŁ 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 80
1. W Zespole zatrudnia się:
1) pracowników pedagogicznych – nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami i potrzebami Zespołu;
2) innych specjalistów w miarę potrzeb;
3) pracowników administracji;
4) pracowników obsługi (w tym sprzątaczki, woźny, pracownicy kuchni).
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 81
1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) wszechstronna rewalidacja uczniów;
2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów, w tym obowiązek reagowania na przejawy przemocy w rodzinie przez wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”;
3) troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczo- profilaktycznego, działalności rewalidacyjnej, ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz własnych obserwacji uczniów;
4) podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów poprzez realizację założeń zawartych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych;
5) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz planowanie wsparcia związanego z rozwijaniem tych zainteresowań i uzdolnień;
6) analizowanie zasadności pobytu dziecka w Zespole i w przypadku uzasadnionych wątpliwości skierowanie go do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na powtórne badania;
7) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny oraz o porządek na stanowisku pracy;
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
9) wybór programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny oraz wybór podręczników, materiałów ćwiczeniowych, materiałów edukacyjnych spośród dopuszczonych do użytku przedszkolnego lub szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i dopuszczeniu ich przez dyrektora Zespołu.

§ 82
1. Nauczyciele Zespołu:
1) pracują na oczekiwanym poziomie pracy pedagogicznej;
2) oddziałują na wszystkich uczniów, także tych, których nie uczą;
3) interesują się zachowaniem uczniów poza szkołą;
4) punktualnie zaczynają i kończą zajęcia;
5) sprawdzają na początku zajęć obecności uczniów i odnotowują ich nieobecności;
6) wykazują zaangażowanie w życie Zespołu;
7) systematycznie kontrolują miejsce, gdzie prowadzą zajęcia, a w szczególności zwracają uwagę na zachowanie przepisów bhp oraz regulaminów pracowni;
8) zapewniają uczniom bezpieczeństwo na terenie Zespołu poprzez m.in.:
a) dyżury nauczycielskie podczas przerw lekcyjnych zgodnie z regulaminem dyżurów,
b) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród grupy uczniów, która w relacjach rówieśniczych nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom,
c) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty.

§ 83
1. Zadania wychowawcy klasy:
1) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w powierzonym oddziale;
2) poznanie warunków życia uczniów i ich stanu zdrowotnego;
3) systematyczna współpraca z rodzicami, lekarzem, pedagogiem, publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka;
4) otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia;
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest opieka indywidualna;
6) planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego integrującego klasę;
7) prowadzenie i szczegółowa analiza dokumentacji uczniów;
8) kontrola systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia i ustalanie przyczyn nieobecności;
9) wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i zdrowego trybu życia;
10) organizacja spotkań z rodzicami, co najmniej 3 razy w roku szkolnym;
11) angażowanie uczniów do pracy na rzecz ogółu;
12) poznanie środowiska uczniów, szczególnie, kiedy sytuacja szkolna ucznia uzasadnia taką wizytę;
13) uwypuklenie w tematyce godzin wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu uczniów na terenie Zespołu oraz powodów, dla których uczniowie nie czują się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów.

§ 84
1. Zadania wychowawcy w oddziałach szpitalnych:
1) podporządkowanie pracy wychowawczej celom i zadaniom leczniczym;
2) dostosowanie wszelkich działań wychowawczych do osłabionych sił biologicznych, zmniejszonej wydajności psychicznej i indywidualnej sytuacji dziecka;
3) dostosowanie pracy wychowawczej do programu terapii medycznej i wskazań lekarskich;
4) dostosowanie treści, metod, zakresu programu nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka;
5) dynamizowanie życia wychowanków poprzez wzbudzanie nowych zainteresowań i stwarzanie warunków do ich realizacji;
6) stwarzanie przyjaznej atmosfery.

§ 85
1. Wszyscy nauczyciele uczący w Zespole sumiennie realizują:
1) zadania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów wynikające z podstawy programowej i przyjętych do realizacji planów nauczania, zgodnie z przydziałem zajęć w danym roku szkolnym;
2) zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby oraz zainteresowania uczniów.

§ 86
1. Dyrektor Zespołu powołuje zespoły przedmiotowe, wychowawcze, zadaniowe, lub inne zespoły.
2. Zespoły tworzą nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog, psycholog i logopeda.
3. Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez dyrektora Zespołu, z zastrz. § 20 ust. 3.
4. Zespoły działają w oparciu o plan pracy opracowany na każdy rok szkolny i zatwierdzony przez dyrektora Zespołu.
5. Zespoły przedstawiają radzie pedagogicznej wnioski i opinie wynikające z ich pracy.

§ 87
1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej przedstawiają dyrektorowi Zespołu propozycje:
1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, z języka obcego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I-III szkoły podstawowej;
2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej;
3) materiałów ćwiczeniowych.
2. Zespoły nauczycieli przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.
3. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przedstawiają dyrektorowi Zespołu propozycję podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Dyrektor Zespołu, na podstawie propozycji zespołów ustala:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
4. Dyrektor Zespołu, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może:
1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.
5. Dyrektor Zespołu corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

§ 88
1. W Zespole może być zatrudniona pomoc nauczyciela. Dotyczy to oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów szkoły podstawowej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego dyrektor Zespołu może zatrudnić pomoc nauczyciela do innych oddziałów niż wymienione w ust. 1.
3. Do obowiązków pomocy nauczyciela w szczególności należy:
1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, głównie w zakresie higieny osobistej i ubierania;
2) uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu;
3) współdziałanie z nauczycielem w zagospodarowaniu sali zajęć z uwzględnieniem funkcjonalności i estetyki;
4) utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach;
5) przestrzeganie przepisów kodeksu pracy oraz bhp i ppoż.;
6) troska o mienie Zespołu, odpowiadanie za powierzony majątek;
7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Zespołu wynikających z organizacji pracy.

§ 89
1. Zakres czynności pozostałych pracowników w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie Zespołu:
1) monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń w Zespole i na terenie Zespołu;
2) monitorowanie wejścia i wyjścia ze szkoły;
3) informowanie dyrektora Zespołu o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów.
2. Szczegółowy zakres czynności pozostałych pracowników ustala dyrektor Zespołu.

ROZDZIAŁ 7

UCZNIOWIE

§ 90
1. Kształcenie uczniów w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład Zespołu może być prowadzone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
1) 9. rok życia w przypadku dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym;
2) 20. rok życia w przypadku ucznia szkoły podstawowej;
3) 21. rok życia w przypadku ucznia gimnazjum;
4) 24. rok życia w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej;
5) 25. rok życia w przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

7.1. ZASADY REKRUTACJI

§ 91
1. Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmuje się dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, na wniosek rodzica.
2. Do przedszkola specjalnego przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodzica.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 8 lat, w uzasadnionych przypadkach mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 lat.
4. Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat.

§ 92
1. Do szkoły podstawowej przyjmowani są:
1) do klasy I uczniowie z posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, na wniosek rodziców;
2) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych, na wniosek rodziców.
2. O przyjęcie do klasy I szkoły branżowej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, na wniosek rodziców, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej;
2) zawarli umowę o pracę jako młodociani pracownicy z zakładem pracy lub dyrektor Zespołu w ich imieniu zawarł umowę z pracodawcą;
3) spełniają warunki zdrowotne do wykonywania określonego zawodu potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim;
4) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum uzyskali co najmniej poprawą ocenę z zachowania.
3. O przyjęcie do klasy I szkoły przysposabiającej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej lub gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawności sprzężone, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, na wniosek rodziców.

§ 93
Rekrutacja uczniów do Zespołu trwa przez cały rok szkolny.

§ 94
Uczniowie przyjęci na leczenie do szpitala nie muszą posiadać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

7.2. PRAWA UCZNIA

§ 95
1. Uczeń Zespołu ma prawa, a w szczególności do:
1) znajomości swoich praw;
2) dostępności do statutu Zespołu i regulaminu Zespołu i zapoznania się z nimi;
3) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz sposobie postępowania w przypadku ich naruszenia;
4) wykorzystywania wszystkich możliwości stworzonych przez Zespół do zdobywania wiedzy i umiejętności;
5) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej;
6) informacji na temat zakresu wymagań, metod nauczania i kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów i kryteriów oceniania zachowania;
7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności i prywatności;
8) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
9) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
10) rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach działalności uczniowskiej;
11) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
12) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
13) korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
14) wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządu oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Zespole;
15) właściwej opieki i pomocy socjalnej;
16) reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych itp.;
17) zachowania tajemnicy w sprawach osobistych i rodzinnych;
18) dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału dydaktycznego;
19) korzystania z wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych oraz ferii i wakacji letnich;
20) informowania o zauważonych nieprawidłowościach w zachowaniu i jego postępach w nauce;
21) korzystania z biblioteki, świetlicy oraz stołówki;
22) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo podczas pobytu Zespole;
23) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –wychowawczym;
24) bezpiecznego pobytu w Zespole;
25) korzystania z wszelkich form dostępnej opieki medycznej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
26) ochrony prywatności:
a)ochrony danych osobowych, np. informacji o stanie zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacji dotyczących rodziny,
b) zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia;
27) równego traktowania wobec prawa szkolnego:
a) bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny, status ucznia,
b) w sytuacji konfliktu uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń,
c) w przypadku trudności w nauce.

§ 96
1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć ustną lub pisemną skargę do dyrektora Zespołu.
2. Warunki składania skarg i wniosków regulują odrębne przepisy.

7.3. OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 97
1. Uczeń Zespołu ma obowiązki:
1) Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych oraz w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i innych formach życia Zespołu. Każda nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych powinna być usprawiedliwiona ustnie lub pisemnie przez rodziców. Nieobecność ustnie uzasadniona powinna być potwierdzona pisemnym usprawiedliwieniem w terminie do 3 dni po powrocie ucznia na zajęcia edukacyjne. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych może być przekazane w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.
2) Na bieżąco uzupełnia braki programowe wynikające z nieobecności w szkole, nadrabia powstałe zaległości w sposób i w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.
3) Przychodzi punktualnie na zajęcia edukacyjne, przygotowuje się do nich zgodnie z zaleceniami nauczycieli, słucha i wykonuje polecenia nauczycieli oraz zachowuje się w sposób niezakłócający przebiegu zajęć:
a) posiada podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, niezbędne pomoce i korzysta z nich w trakcie lekcji,
b) posiada i przynosi na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedni strój gimnastyczny,
c) odrabia zadania domowe, pracuje nad wzbogacaniem swojej wiedzy i umiejętności,
d) aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, pełniąc w niej powierzoną rolę,
e) dokonuje samokontroli i samooceny swojej pracy.
4) Kulturalnie zachowuje się w Zespole i miejscach publicznych:
a) zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców oraz innych osób z należytym szacunkiem, nie używa wulgarnych słów, nie jest arogancki,
b) w trakcie rozmowy z osobą dorosłą nie trzyma rąk w kieszeni, stoi wyprostowany,
c) w stosunku do kolegów i koleżanek – nie ubliża, nie znieważa,
d) reaguje na przejawy brutalności,
e) nie stosuje przemocy wobec innych,
f) dba o bezpieczeństwo własne i kolegów,
g) pomaga słabszym,
h) sprawy sporne rozwiązuje w porozumieniu z wychowawcą,
i) stosuje formy grzecznościowe.
5) Nie zakłóca przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie:
a) bez wyraźnej potrzeby nie wstaje z ławki i nie przemieszcza się po klasie, nie zaśmieca sali,
b) nie opuszcza sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela,
c) reaguje pozytywnie na upomnienia nauczyciela, nie komentuje ich,
d) nie prowadzi głośnych rozmów z koleżankami i kolegami,
e) nie je, nie pije i nie żuje gumy,
f) nie używa niestosownego słownictwa i wulgaryzmów.
6) Dba o zdrowie poprzez wystrzeganie się nałogów. Uczeń nie pali papierosów, w tym elektronicznych, nie pije alkoholu, nie bierze dopalaczy, ani żadnych innych używek.
7) Przestrzega zasad ubierania się uczniów na terenie Zespołu oraz dba o schludny wygląd. Przez schludny wygląd rozumie się: czystość osobistą, skromny, estetyczny strój, nieużywanie kosmetyków upiększających w sposób naruszający wizerunek ucznia, stosowną fryzurę oraz umiarkowane noszenie ozdób i biżuterii.
8) Przestrzega zasad higieny osobistej i estetyki wyglądu oraz ubiera się zgodnie z obowiązującymi w Zespole normami:
a) codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, stonowany, czysty i funkcjonalny, dostosowany do istniejących warunków pogodowych oraz do realizowanych aktualnie zajęć,
b) noszony ubiór nie może zawierać nadruków obrażających uczucia religijne, prowokacyjnych i obraźliwych, promujących używki, wywołujących agresję, popierających zbrodnicze ideologie, jak również wzorów kojarzących się z takimi elementami,
c) noszony strój powinien zakrywać ramiona, dekolt, brzuch i plecy.
9) Nie nosi nakrycia głowy w pomieszczeniach Zespołu.
10) Pozostawia okrycie wierzchnie w szatni szkolnej.
11) Nosi strój galowy – biała bluzka/koszula, granatowe lub czarne spodnie/spódnica – podczas uroczystości szkolnych.
12) Przestrzega w czasie zajęć edukacyjnych zakazu korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach, tylko za zgodą nauczyciela uczeń może używać telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego jako pomocy dydaktycznej. Za zgubiony lub zniszczony telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny (smartfon, tablet, głośniki, smartwatch, mp3 itp.) oraz inne cenne przedmioty wniesione przez ucznia Zespół nie ponosi odpowiedzialności.
13) Przestrzega zakazu nagrywania dźwięku i obrazu oraz robienia zdjęć na terenie Zespołu.
14) Dba o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole, szanuje sprzęt, pomoce dydaktyczne, podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.
15) Nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.
16) Przestrzega zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
17) Pokrywa koszty naprawy mienia Zespołu po udowodnieniu mu winy i po uzgodnieniu z rodzicami.
18) Przestrzega wydawanych przez Zespół zarządzeń wewnętrznych oraz statutu Zespołu.
19) Podporządkowuje się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Zespołu, wychowawców, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasowego.
20) Dba o honor i tradycje Zespołu oraz godnie go reprezentuje w różnego typu zawodach, uroczystościach, imprezach i konkursach.
21) Szanuje symbole narodowe (godło, flagę, hymn) i wobec nich zachowuje się godnie.
22) Posługuje się poprawną polszczyzną.
23) Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, zespołach rewalidacyjnych i korekcyjnych, jeśli zadeklarował wcześniej swoją przynależność lub jeśli został do niej skierowany.
24) Okazuje szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Zespołu.
25) W czasie przerw pozostaje na terenie Zespołu.

7.4. NAGRODY I KARY

§ 98
1. W Zespole funkcjonuje system nagród i kar stosowanych wobec uczniów. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
2. System nagród i kar stosowanych wobec uczniów przebywających w szpitalu jest określony wewnętrznymi przepisami szpitala.

§ 99
1. Uczeń Zespołu może otrzymać wyróżnienie i nagrodę za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz klasy oraz Zespołu;
2) wzorową postawę ucznia;
3) szczególne osiągnięcia w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych;
4) wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym;
5) aktywny, sumienny udział w życiu klasy oraz wybranych zajęciach pozalekcyjnych.
2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) za przykładne zachowanie:
a) pochwałę wychowawcy lub nauczyciela na forum klasy,
b) pochwałę wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich z wpisem do akt,
c) pochwałę dyrektora Zespołu, wychowawcy wobec całej społeczności szkolnej na apelu,
d) list pochwalny wychowawcy klasy lub dyrektora Zespołu do rodziców ucznia,
e) powiadomienie zakładu pracy o uzyskaniu pochwały (w przypadku ucznia szkoły branżowej),
f) powiadomienie kuratora, jeżeli uczeń uzyska pochwałę lub poprawi swoje zachowanie.
2) za dobre wyniki w sporcie:
a) dyplomy,
b) nagrody rzeczowe,
c) stypendia pieniężne;
3) za osiągnięcia w nauce:
a) dyplomy,
b) nagrody książkowe,
c) stypendia pieniężne;
4) za aktywną pracę w organizacjach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych uczeń bierze udział w wycieczkach, biwakach itp.;
5) dopuszcza się możliwość wyróżnienia ucznia poprzez umieszczenie jego nazwiska, zdjęcia na tablicy szkolnej zatytułowanej „Gratulujemy”, „Dziękujemy”;
3. Rada pedagogiczna w porozumieniu z innymi organami Zespołu może ustanowić dla wyróżniających się uczniów inne nagrody oraz określić warunki ich uzyskiwania.
4. Na koniec roku szkolnego dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, samorządu, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej za wybitne osiągnięcia i całokształt pracy przyznaje uczniom nagrody lub wyróżnienia.

§ 100
1. W przypadku rażącego nieprzestrzegania obowiązków uczniowskich lub postępowania niezgodnego z przyjętymi normami, regulaminami czy statutem Zespołu, uczeń może zostać ukarany.
2. Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminu Zespołu wobec ucznia mogą być zastosowane następujące kary:
1) rozmowa ostrzegawcza i upomnienie ustne wychowawcy klasy;
2) odnotowanie złego zachowania w klasowym zeszycie wychowawczym;
3) nagana wychowawcy z wpisem do akt, a w przypadku ucznia szkoły branżowej z jednoczesnym powiadomieniem o uzyskaniu kary zakładu pracy;
4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;
5) powiadomienie rodziców o nie realizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego lub nie przygotowywaniu się do zajęć – w przypadkach, gdy sytuacja nie ulegnie poprawie, wychowawca i pedagog powiadamiają ośrodek pomocy społecznej, kuratora, sąd.;
6) upomnienie lub nagana dyrektora Zespołu;
7) obniżenie oceny z zachowania zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym;
8) wykonywanie czynności opiekuńczych na rzecz innych osób;
9) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Zespół do momentu zniesienia kary przez dyrektora Zespołu na wniosek wychowawcy;
10) nietypowanie ucznia do reprezentowania Zespołu do momentu zniesienia kary przez dyrektora Zespołu na wniosek wychowawcy;
11) zawieszenie przez dyrektora Zespołu lub samorząd pełnienia funkcji społecznej w Zespole;
12) w sytuacji nieprzestrzegania zakazu korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel może zabrać telefon lub inne urządzenie na czas pobytu ucznia w Zespole oraz powiadomić rodziców o złamaniu ustalonego zakazu i przekazać do depozytu u pedagoga – wówczas telefon lub inne urządzenie odbierają wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
13) powiadomienie policji, kuratora sądowego w przypadku:
a) kradzieży,
b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie Zespołu,
c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie Zespołu,
d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami, nauczycielami i pracownikami Zespołu,
e) brutalności,
f) dopuszczenia się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne, społeczne i godność osobistą drugiej osoby;
14) skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego zgodnie z § 102;
15) w uzasadnionych przypadkach, gdy stosowane przez Zespół środki nie spowodowały oczekiwanej zmiany w postawie ucznia, dyrektor Zespołu może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły ucznia, który:
a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,
b) dopuszcza się kradzieży, chuligańskich wybryków na terenie Zespołu lub poza nim,
c) wchodzi w kolizję z prawem,
d) demoralizuje innych uczniów,
e) dopuszcza się wandalizmu (niszczenie mienia Zespołu, niszczenie rzeczy osobistych innych uczniów),
f) permanentnie narusza postanowienia statutu i regulaminu Zespołu.

§ 101
1. Od kary zawartej w § 100 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 uczeń ma prawo odwołać się pisemnie w ciągu 14-stu dni do dyrektora Zespołu, który wnioskuje o opinię o uczniu do samorządu.
2. Od kar wymienionych w § 100 ust. 2 pkt 3 – pkt 15 w imieniu ucznia może odwołać się rodzic do dyrektora Zespołu w ciągu 14-stu dni, w formie pisemnej.

§ 102
1. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję upoważniającą dyrektora Zespołu do skreślenia wychowanka z listy uczęszczających do przedszkola w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 90 dni, po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców;
2) zalegania z ustalonymi opłatami za okres 3 miesięcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu spłaty w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia rodziców o decyzji.
2. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję upoważniającą dyrektora Zespołu do skreślenia z listy uczniów szkoły branżowej tych, którzy:
1) zostali dyscyplinarnie zwolnieni z praktycznej nauki zawodu;
2) z jakichkolwiek innych przyczyn utracili możliwość pobierania praktycznej nauki zawodu;
3) z nieusprawiedliwionych przyczyn opuścili więcej niż 50% zajęć dydaktycznych.
3. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję upoważniającą dyrektora Zespołu do skreślenia z listy uczniów Zespołu uczniów pełnoletnich w następujących przypadkach:
1) z powodu nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach edukacyjnych wynoszącej powyżej 50%;
2) na pisemny wniosek rodziców;
3) na podstawie wypisu ze szpitala;
4) na podstawie braku aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu.
5. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów w przypadku poręczenia za ukaranego przez samorząd, wychowawcę klasy lub innego nauczyciela.
6. Uczeń lub rodzice mają prawo w ciągu 14-stu dni wnieść odwołanie od decyzji do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora Zespołu.
7. W przypadku wniesienia odwołania dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia przez instancję odwoławczą.
8. Jeśli decyzja zawiera rygor natychmiastowej wykonalności, jest realizowana niezależnie od odwołania.

ROZDZIAŁ 8

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 103
1. Ocenianie wewnątrzszkolne określa warunki i zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów dla uczniów Zespołu.
2. Oceniania wewnątrzszkolnego nie stosuje się do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Zgodnie z odrębnymi przepisami nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim dokonują nie rzadziej niż dwa razy w roku okresowej oceny funkcjonowania ucznia i na jej podstawie w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.

§ 104
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Zespole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Zespołu.

§ 105
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszej pracy, postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia.

§ 106
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 107
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 108
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.
5. Wszystkie oceny ucznia wpisuje się do dziennika lekcyjnego.
6. Nauczyciel zobowiązany jest rytmicznie oceniać w ciągu semestru, tak aby uczeń uzyskał co najmniej jedną ocenę w ciągu miesiąca.

§ 109
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Zespół na rzecz kultury fizycznej.

§ 110
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia; specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
2. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony zawarty w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 111
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
5. W przypadku uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
6. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I–III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej śródrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz jednej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym oraz ustaleniu jednej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Klasyfikacja śródroczna i roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
9. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 112
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. Co najmniej cztery tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
4. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym lub rocznym stopniu niedostatecznym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, nauczyciel danego przedmiotu informuje wychowawcę klasy, a ten rodziców ucznia na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego na piśmie.

§ 113
1. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi dla:
1) ucznia klasy I-III szkoły podstawowej;
2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
3) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone.
2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne, śródroczne oraz roczne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne;
2) stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne;
3) stopień dobry – 4 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceniu;
4) stopień dostateczny – 3 – oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu;
5) stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudnia, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie;
6) stopień niedostateczny – 1 – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia dalsze kształcenie.
3. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku (+) – który zwiększa wartość oceny o 0,5 stopnia.
4. Stopnie śródroczne mogą być ze znakiem (+), zaś stopnie roczne i końcowe oraz na świadectwie wypisuje się bez znaku (+).
5. W ocenianiu śródrocznym, rocznym i końcowym nie stosuje się znaków (-), (=) i stopnia „1+”.
6. Dobór sposobu wyrażania oceny zależy od nauczyciela i od obowiązujących przepisów prawnych.
7. Ocena z religii jest wystawiana według skali ocen przyjętej w ust. 1, ust. 3 i ust. 4.
8. Ocena z religii jest wliczana do średniej śródrocznej i średniej rocznej.
9. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
10. Ocena z praktyki zawodowej jest wliczana do średniej śródrocznej i średniej rocznej.
11. Oceny uzyskane z przedmiotów zawodowych teoretycznych objętych programem nauczania realizowanych na kursach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników są wliczane do średniej rocznej.
12. Ocenie podlega:
1) praca indywidualna;
2) praca grupowa;
3) praca zespołowa.
13. Uczeń oceniany jest:
1) na bieżąco, gdy widoczny jest jego wysiłek włożony w wykonanie zadania;
2) po realizacji działu;
3) na półrocze i na koniec roku szkolnego;
4) na początku i na końcu każdego etapu kształcenia.
14. O osiągnięciach ucznia informuje się:
1) rodziców – na zebraniach, przy okazji spotkań indywidualnych, pisemnie;
2) ucznia – systematycznie uzasadniając każdą ocenę;
3) dyrektora Zespołu po I okresie i na koniec roku szkolnego oraz w miarę potrzeb.
15. Nie przygotowanie do zajęć lekcyjnych uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją, a formy rozliczania z nieprzygotowania do zajęć nauczyciel zobowiązany jest omówić z uczniami na początku roku szkolnego.
16. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

§ 114
1. Oceny śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi dla:
1) ucznia klasy I-III szkoły podstawowej;
2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
3) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczna, roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności ilość zdobytych punktów za:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Zespołu;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Zespole i poza nim;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocenę śródroczną, roczną i końcową z zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
4. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Skala ocen wraz z kryteriami:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który uzyskał 160 punktów i więcej. Szczególnie reprezentuje Zespół. Bierze udział w olimpiadach, konkursach, zawodach. Uczestniczy w kołach zainteresowań. Potrafi samodzielnie podejmować inicjatywę na rzecz realizowania celów społecznie wartościowych. Wzorowo wypełnia wszystkie obowiązki ucznia. Nie popełnia wykroczeń przeciwko prawu i regulaminowi szkolnemu.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 130 do 159 punktów. Przestrzega ustalonych norm społecznych, spełnia podstawowe obowiązki ucznia oraz jest aktywnie zaangażowany w realizację celów społecznie wartościowych. Nie popełnia wykroczeń przeciwko prawu i porządkowi szkolnemu.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 100 do 129 punktów. Przestrzega ustalonych norm społecznych, z reguły spełnia podstawowe obowiązki ucznia oraz angażuje się w realizację celów społecznie wartościowych. W sposób rażący nie popełnia wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu i szkolnemu.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uzyskał od 70 do 99 punktów. Spełnia podstawowe obowiązki ucznia, ale czasami nie przestrzega ustalonych norm społecznych.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uzyskał od 40 do 69 punktów. Nie spełnia podstawowych obowiązków oraz nie przestrzega podstawowych norm społecznych.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uzyskał 39 punktów i mniej. Nie przestrzega regulaminu Zespołu, łamie normy społeczne i powszechnie obowiązujące prawo. Pomimo oferowanej pomocy nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania.
6. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 115
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej, rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Na wniosek rodzica ucznia lub ucznia pełnoletniego nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Termin złożenia wniosku wynosi 7 dni od posiedzenia klasyfikacyjnego śródrocznego lub rocznego rady pedagogicznej.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu wskazanego przez dyrektora oraz dyrektor lub wicedyrektor Zespołu.
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.
1) Protokół powinien zawierać:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
2) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 116 i § 117.
13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 116
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora Zespołu komisja w składzie:
1) dyrektor lub inny nauczyciel pełniący w Zespole funkcję kierowniczą jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 może być zwolniony z udziału
w pracy komisji, na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
1) Protokół powinien zawierać:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin egzaminu poprawkowego,
d) zadania egzaminacyjne,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację ustną o odpowiedziach ucznia oraz o wykonaniu przez niego zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 117
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów: w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.
6. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w Zespole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w Zespole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu,
g) przedstawiciel rady rodziców.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
b) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności
c) imię i nazwisko ucznia,
d) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
e) zadania (pytania) sprawdzające,
f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;
3) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Do protokołu, o którym mowa w ust. 10 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

§ 118
1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
3. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy albo na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
8. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 119
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego z zastrz. ust.2.
2. Projektu edukacyjnego nie realizują uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na podstawie zwolnienia przez dyrektora Zespołu.
3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
4. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.
5. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
6. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor Zespołu w porozumieniu z radą pedagogiczną.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. usprawiedliwiona nieobecność, nagłe zdarzenie losowe), uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Zespołu może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 120
1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, oraz sprawdza w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
3. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum, oraz sprawdza w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.
5. Uczeń VIII klasy szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do egzaminu ósmoklasisty.
6. Uczeń klasy III gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do egzaminu gimnazjalnego.
7. Uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
8. Uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
9. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę branżową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
10. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
11. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o wcześniejszym klasyfikowaniu ucznia przebywającego w szpitalu ze względu na zakończenie leczenia szpitalnego.

§ 121
1. Dla uczniów Zespołu posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:
1) w szkole podstawowej:
a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;
2) szkole ponadpodstawowej o jeden rok.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna na końcoworocznym posiedzeniu klasyfikacyjnym, po uzyskaniu:
1) opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
3. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje się:
1) w przypadku szkoły podstawowej:
a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;
2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
4. Uczeń, któremu przedłużono okres nauki nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje promocyjnego lub końcowego świadectwa.
5. Uczeń, któremu przedłużono okres nauki otrzymuje zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w danym roku szkolnym.

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 122
Użycie pieczęci urzędowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

§ 123
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Zespołu odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 124
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 125
Szczegółowe zasady funkcjonowania i zachowania uczniów określa regulamin Zespołu.

§ 126
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe określa odrębny regulamin.

§ 127
W pomieszczeniach administracyjnych i dydaktycznych będących w dyspozycji Zespołu umieszcza się godło Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 128
Pomieszczenia szkolne mogą być wynajmowane odpłatnie i nieodpłatnie. Szczegółowe warunki wynajmu określone są w umowie między dyrektorem Zespołu a wynajmującym pomieszczenia.

§ 129
W czasie uroczystości szkolnych wszystkich uczniów zespołu obowiązuje strój odświętny:
dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica, chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie.

§ 130
1. Szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu posiada własny sztandar.
2. Awers sztandaru posiada czerwone tło z wyhaftowanym po środku godłem Polski. Powyżej centralnie znajduje się wyhaftowany napis ”„Myśląc Ojczyzna…” Jan Paweł II”. Poniżej centralnie widnieje wyhaftowany napis „W 40-stą rocznicę powstania szkoły”.
Rewers stanowi czerwone tło, na którym centralnie znajduje się wyhaftowany w kształcie koła portret patrona szkoły Jana Pawła II na kremowym tle, otoczony napisem „Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Świeciu”. Rewers obwiedziony jest złotą lamówką.
Z trzech stron sztandar obszyty jest złotymi frędzlami.
3. Sztandar oraz insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w zamykanej gablocie, w holu Zespołu.
4. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole.
5. Poczet sztandarowy składa się z chorążego oraz asysty. Poczet sztandarowy tworzą uczniowie Zespołu.
6. Kandydatury uczniów do składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez samorząd dyrektorowi Zespołu i przez niego zatwierdzane.
7. Decyzją dyrektora Zespołu uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
8. Chorąży pocztu i jego asysta w trakcie udziału w poczcie sztandarowym muszą być ubrani:
a) chorąży – biała koszula, ciemne spodnie,
b) asysta – biała bluzka, ciemna spódnica.
9. Sztandar w czasie wprowadzania i wyprowadzania powinien być noszony przez chorążego na prawym ramieniu tak, żeby płaszczyzna sztandaru znajdowała się za chorążym. W niektórych przypadkach sztandar może być noszony przed chorążym.
10. Każdy członek pocztu jest przepasany biało–czerwoną szarfą przewieszoną przez prawe ramię, zwróconą białym kolorem w stronę kołnierza, spiętą na lewym boku.
11. Sztandar bierze udział:
1) we wszystkich uroczystościach na terenie Zespołu, a głównie:
a) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
b) obchodach święta patrona,
c) uroczystościach rocznicowych,
d) ceremonii pasowania uczniów klasy pierwszej;
2) w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową;
3) w uroczystościach religijnych:
a) mszach świętych,
b) uroczystościach pogrzebowych.
12. W czasie uroczystości odbywającej się poza terenem Zespołu, nauczyciel – opiekun pocztu sztandarowego wyjmuje sztandar z gabloty, zwija go i umieszcza w pokrowcu, w którym przewozi go na miejsce uroczystości. Tam chorąży dokonuje jego rozwinięcia w asyście całego pocztu. Celebracja sztandaru jest zgodna z regułą zachowania się pocztów sztandarowych w czasie trwania uroczystości. Po uroczystości sztandar zostaje zwinięty i w pokrowcu przywieziony na teren Zespołu, a następnie umieszczony w gablocie.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>