Regulamin szkolny

I. Opieka i bezpieczeństwo uczniów.

1. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie i opuszczają teren szkoły po skończeniu swoich zajęć.

2. Zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć – podczas lekcji i przerw.

3. Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych.

4. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłoszenia się do świetlicy szkolnej bezpośrednio po przyjeździe i po skończonych zajęciach- niedopuszczalne jest oczekiwanie na autobus poza świetlicą, na korytarzach i boisku.

5. Uczniowie korzystający ze świetlicy maja obowiązek stosowania się do postanowień Regulaminu Świetlicy.

II. Zasady zwalniania ucznia, zasady usprawiedliwiania nieobecności.

1. Rodzice ucznia mają obowiązek pisemnego lub osobistego usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w terminie 3 dni od zakończenia nieobecności.

2. Nieobecności uczniów klas zawodowych są usprawiedliwiane wyłącznie na podstawie zwolnień lekarskich L 4. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych na podstawie pisma od rodzica.

3. Zwolnienie ucznia z lekcji dokonuje wychowawca klasy lub dyrektor szkoły. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być zwolniony z danej lekcji przez nauczyciela prowadzącego lub w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, który dokonuje adnotacji na piśmie rodzica i przekazuje je wychowawcy.

4. Zwolnienie dokonywane przez rodzica powinno mieć formę pisemną. W przypadku telefonicznego kontaktu należy odnotować w dzienniku rozmowę z rodzicem podając powód zwolnienia z zajęć.

5. Wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami zapisuje w dzienniku przyczynę nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych- uczestniczenie w innych zajęciach szkolnych (wycieczki, wyjazdy, zawody, konkursy).

6. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy.

7. Wychowawca gromadzi przechowuje przez okres całego roku szkolnego dokumenty , które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności dokumentów, wychowawca prowadzi postępowanie wyjaśniające.

8. Przypadki nieusprawiedliwionej nieobecności należy zgłaszać do pedagoga szkolnego.

III. Zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń.

1. Uczniowie maja prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i przerw wyłącznie pod opieką nauczyciela.

2. Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o sprzęt i urządzenia szkolne.

3. Każda klasa jest gospodarzem przypisanej Sali, dba o porządek, wystrój i estetyczny wygląd.

4. Uczniowie są zobowiązani do pozostawiania ubioru zewnętrznego (kurtki, płaszcze) w szatniach.

5. W szatniach nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów i pieniędzy.

6. Szatnie są otwierane przed i po skończeniu lekcji.

7. Nauczyciele- opiekunowie pracowni ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania z pracowni, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy uczniowie przebywający w tych pomieszczeniach.

8. Każdy uczeń zobowiązany jest do utrzymywania po sobie czystości w toaletach.

9. Zabrania się palenia papierosów na terenie szkoły (również boisko).

IV. Strój uczniowski.

1. W szkole obowiązuje skromny i stosowny ubiór.

2. W szkole zabronione jest noszenie ekstrawaganckiej biżuterii.

3. Na zajęcia z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy.

4. Uczeń dba o higienę i schludny wygląd, estetyczna fryzurę, czystą odzież i obuwie.

5. W szkole obowiązuje zakaz noszenia czapek, chustek oraz kapturów na głowie, a także odzieży z obraźliwymi, społecznie nieakceptowanymi hasłami lub symbolami.

6. W czasie uroczystości szkolnych uczeń powinien nosić odświętny strój (jasna, biała bluzka, koszula, ciemna spódnica lub spodnie).

V. Zakres odpowiedzialności uczniowskiej.

1. W celu kształtowania poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, doskonalenia umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów, prowadzone są dyżury uczniowskie:
a) Dyżurny szkolny:
– wyznaczony przez SU pomaga nauczycielom dyżurującym,
– gasi światło na korytarzach i w toaletach,
– dba o porządek na korytarzach (zbiera papierki, poprawia dekoracje),
– odczytuje komunikaty w klasach,
-informuje nauczyciela o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach,
b) Dyżurny klasowy:
– przygotowuje tablicę,
– pomaga w przygotowaniu pomocy dydaktycznych,
– nadzoruje porządkowanie miejsc pracy po skończonych zajęciach,
– wietrzy salę lekcyjną,
c) nadzór nad pracą dyżurnych sprawują opiekunowie SU i wychowawcy klas. Sposób pełnienia dyżuru podlega ocenie.

2. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, a w szczególności za:
– naruszenie nietykalności cielesnej,
– naruszenie godności osobistej,
– brutalność, wulgarność, chuligaństwo,
– uleganie nałogom,
– niszczenie mienia (również celowe pozostawianie śladów obuwia na ścianach i drzwiach),
– naruszanie postanowień Regulaminu Szkolnego uczeń ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Statucie Szkoły. Uczeń może mieć nałożoną karę porządkową, tzn. po zajęciach lekcyjnych ma za zadanie wykonać drobne prace na rzecz szkoły lub społeczności szkolnej. O przewinieniu i pozostawieniu dziecka po zajęciach lekcyjnych należy powiadomić rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

3. Uczeń i jego rodzice zobowiązani są do naprawienia szkód powstałych z jego winy.

VI. Kultura osobista.

1. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego odnoszenia się do pracowników szkoły i innych uczniów.

2. Zakazuje się wulgaryzmów, stosowanie przemocy- fizycznej i psychicznej.

3. Zabrania się żucia gumy oraz jedzenia i picia podczas zajęć lekcyjnych.

4. Uczeń zobowiązany jest do wykonania poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

VII. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

1. Uczeń może wnieść na tern szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne.
2. Na zajęciach lekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Telefon lub inne urządzenie musi być wyłączone.
a) jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody nauczyciela lub pedagoga uczeń może skorzystać z telefonu.

3. Zabrania się uczniom nagrywania dźwięku i obrazu na terenie szkoły, robienia zdjęć.

4. Uczniowi, który nie przestrzega tych zakazów, nauczyciel konfiskuje telefon lub inne urządzenie elektroniczne i przekazuje do depozytu u pedagoga.

5. Telefon lub inne urządzenie odbierają wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

6. W przypadku nagrywania dźwięku lub obrazu przez ucznia na terenie szkoły, bez odpowiedniej zgody, fakt ten powinien być zgłoszony na policję.

7. Nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zakazów ma wpływ na ocenę z zachowania.

8. Za wniesione na teren szkoły telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Szkolny nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

2. Regulamin Szkolny wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną, która zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego oraz Radę Rodziców.

Dokument, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej opracowała: Monika Dittmann. (wrzesień 2012 rok)

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>