Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1
oraz Filii w Świeciu
na rok szkolny 2015/2016

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.
Jan Paweł II

Głównym zadaniem naszej szkoły jest przekazywanie uczniom niezbędnych wiadomości (nauczanie) oraz przedstawianie i wpajanie im wybranych wzorców i standardów w celu zapewnienia pełnego rozwoju osobowości i przyswajania umiejętności życia w społeczeństwie (wychowanie).

Staramy się każdemu uczniowi stworzyć warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju. Naszym celem jest budowanie integracji opartej na wzajemnym szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i tolerancji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej. Istotą działań wychowawczych Zespołu Szkół Specjalnych nr1 jest współpraca wszystkich nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

Nadrzędnym celem naszej placówki jest pomoc wszystkim uczniom w rozwijaniu ich indywidualnych możliwości, umiejętności oraz prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia, wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej, a także w aspekcie intelektualnym i emocjonalnym (program wychowawczy uwzględnia zadania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej
w celu przeciwdziałania narkomanii).

 

Cele wychowawcze szkoły:

 • Wdrażanie do zaradności osobistej i umiejętności społecznych.
 • Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności współżycia w rodzinie oraz przygotowania zawodowego i możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu doradztwa zawodowego kształtujących postawy prozawodowe.
 • Kształtowanie w uczniach postawy dialogu, tolerancji i akceptacji wobec osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi i odmiennych kulturowo.
 • Integracja, wspieranie wszystkich uczniów, zapewnienie im korzystnych warunków rozwoju osobowości, wiedzy i umiejętności.
 • Uczenie prezentowania własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi.
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego.
 • Przekazanie wartości moralnych, uczenie dokonywania wyborów i hierarchizacja wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
 • Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu psychicznemu i bezpieczeństwu.
 • Poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz wskazywanie sposobów obrony przed nimi i profilaktyka uzależnień.
 • Uwrażliwianie na problemy środowiska, kształtowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności swojej szkoły, środowiska lokalnego, regionu i ojczyzny.
 • Przezwyciężanie, ograniczanie i kompensowanie ujemnych stron pobytu dziecka w szpitalu.

Wartości wychowawcze.

 • Poszanowanie wartości i godności ludzkiej;
 • Aktywne działania na rzecz klasy, szkoły.
 • Uczciwość, szczerość.
 • Sprawiedliwość i prawdomówność.
 • Szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej.
 • Wrażliwość na piękno przyrody ojczystej.
 • Ogólnoludzkie normy i wartości religijne.
 • Doskonalenie własnej osoby.
 • Umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności.
 • Rzetelność i odpowiedzialność.
 • Zdrowy styl życia.

 

Cechy absolwenta.

a) uczeń przedszkola i szkoły podstawowej będzie:

 • szanował godność własną i drugiego człowieka,
 • tolerancyjny wobec całej społeczności szkolnej,
 • współuzestniczył w życiu szkolnym,
 • koleżeński i przyjazny, troszczył się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i rówieśników,
 • umiał radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • zachowywał się kulturalnie w szkole i poza nią,
 • umiał aktywnie spędzać czas wolny i dbać o zdrowie,
 • wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody,
 • szanował swoją rodzinę i ojczyznę,
 • przestrzegał zasad dobrych obyczajów i kultury,
 • rozwijał swoje zainteresowania,
 • wyrażał swoje opinie i bronił swoich racji,
 • integrował się z rówieśnikami z zaburzeniami psychicznymi.

b) uczeń gimnazjum będzie:

 • kierował się w codziennym życiu zasadami etyki chrześcijańskiej,
 • gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość,
 • szanował godność własną i drugiego człowieka,
 • łatwo nawiązywał kontakty i prawidłowo funkcjonował w zespole,
 • osiągał kompromisy drogą współpracy i negocjacji,
 • przejawiał zaangażowanie w życie społeczne i rozwijał swoje talenty,
 • interesował się sprawami szkolnymi i rozumiał problemy środowiska lokalnego,
 • tolerancyjny wobec innych ludzi,
 • wykazywał wysoki poziom kultury osobistej w szkole i poza nią,
 • umiał aktywnie spędzać czas wolny i dbać o zdrowie,
 • wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody,
 • rozwiązywał problemy, radził sobie z własną i cudzą agresją,
 • znał skutki uzależnień i nałogów,
 • szanował rodzinę,
 • umiał dokonać wyboru kształcenia i zawodu,
 • dostrzegał korzyści i zagrożenia wynikające z dostępu do Internetu,
 • akceptował i integrował się z osobami chorymi psychicznie.

c) uczeń klas ponadgimnazjalnych będzie:

 • autonomiczny w zakresie zaspokajania własnych potrzeb i zaradności w życiu codziennym,
 • przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej,
 • troszczył się o własny rozwój osobisty,
 • przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • rozpoznawał zagrożenia cywilizacyjne,
 • radził sobie z niepowodzeniami,
 • umiał dokonywać odpowiednich wyborów,
 • akceptował siebie,
 • znał zagrożenia płynące ze środowiska (używki) i z Internetu,
 • radził sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem i stresem,
 • akceptował zachowania trudne osób wynikające z ich choroby psychicznej,
 • poczuwał się do niesienia pomocy i wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>