Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
NA LATA 2011-2016

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, to placówka, która została utworzona
w 1999 r. w wyniku przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 znajdującej się przy Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu. Obecnie łączy w sobie:

 • Wczesne wspomaganie
 • Przedszkole Specjalne nr 10 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu umiarkowanym, znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem
 • Szkołę Podstawową Specjalną Nr 6 im. Jana Pawła II
 • Gimnazjum Specjalne Nr 5 im. Jana Pawła II
 • Publiczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy Nr 1 im. Jana Pawła II
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 im. Jana Pawła II, która kształci młodocianych pracowników z zawodach:
  • w cyklu dwuletnim – lakiernik, kucharz małej gastronomii, fotograf
  • w cyklu trzyletnim – drukarz, fryzjer, piekarz, monter instalacji sanitarnej, rzeźnik- wędliniarz, cukiernik, stolarz, murarz, rolnik
 • Filię mieszczącą się przy Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, w której pobierają naukę uczniowie przebywający na leczeniu psychiatrycznym
  na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum:
  • 4 oddziały Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
  • 3 oddziały Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

Misja szkoły :

Szkoła zapewnia edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężeniami oraz psychicznie chorym.

Oferta edukacyjna szkoły uwzględnia potrzeby lokalnego rynku:

1. Szkoła w swoich działaniach wychowawczych kieruje się nauczaniem swojego patrona Ojca Świętego Jana Pawła II.
2. Uczniowie chętnie uczęszczają do szkoły, w której odnoszą liczne sukcesy
w konkursach artystycznych, wychowawczych i przedmiotowych, zawodach sportowych, olimpiadach. *
3. Szkoła posiada bogatą propozycję zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych. Organizuje koła zainteresowań z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów. *
4. Placówka posiada bogato wyposażoną bazę dydaktyczną i wykorzystuje sprzęt
do prowadzenia zajęć specjalistycznych np. kształcenia uczniów niepełnosprawnych ruchowo, terapie metodą Tomatisa, Biofeedback, Integracji Sensorycznej, Stymulacji Polisensorycznej.
5. Szkoła posiada bibliotekę multimedialną, salę gimnastyczną, siłownię, świetlicę szkolną, stołówkę, nowoczesne boisko oraz korzysta z krytej pływalni.
6. Szkoła dysponuje dobrze utrzymaną infrastrukturą.

Szkoła realizuje szereg edukacyjnych projektów unijnych: *

a. „Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy I” realizowany przez Powiat Świecki w latach 2009 – 2011 w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2.
W ramach projektu organizowane są zajęcia pozaszkolne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów szkoły zawodowej w zakresie:

 • umiejętności prospołecznych,
 • przedsiębiorczości,
 • doradztwa zawodowego,
 • technologii informacyjnej,
 • zajęć z języka angielskiego.

b. „Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy II” realizowany przez Powiat Świecki w latach 2010 – 2012 w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2.
W ramach projektu uczniowie szkoły zawodowej w uczestniczą w zajęciach
z zakresu:

 • doradztwa zawodowego,
 • stylizacji paznokci,
 • prac malarsko – tapeciarskich

c. „Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy III” realizowany przez Powiat Świecki w latach 2011 – 2013 w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2.
W ramach projektu „Łamanie barier płci” uczniowie szkoły zawodowej w uczestniczą w zajęciach z zakresu:

 • kursu obsługi wózków widłowych,
 • wizażu,

d. „Uwaga! Sposób na sukces” realizowany w ramach POKL, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4. To innowacyjny program nauczania „Umiem uczyć się” edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej oparty o metodę Tomatisa oraz teorie inteligencji wielorakich H. Gardnera.

e. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim realizowany w latach 2010 – 2013 wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, koordynowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego we współpracy partnerskiej organów prowadzących w ramach Poddziałania 9.1.2. W ramach Projektu prowadzone są zajęcia:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
 • Integracja Sensoryczna.

f. E- usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego. Jest to projekt kluczowy RPO województwa kujawsko- pomorskiego, realizowany przez Powiat Świecki w latach 2010–2011. W ramach Projektu przekazano szkole wyposażenie w postaci 2 tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, projektorem i wizualizerem.
g. „W drodze do sukcesu” realizowany w latach 2010 – 2011 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. Projekt systemowy, skierowany jest do uczniów klas IV – VI. W ramach Projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:

 • blok matematyczny,
 • blok przyrodniczy,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • blok językowy (język angielski),
 • blok ICT.

h .„Ćwiczę, uczę się, wygrywam” realizowany w latach 2011 – 2013 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. Projekt systemowy, skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych. W ramach Projektu w Zespole i w Filii prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne:

 • blok humanistyczny,
 • blok sportowy,
 • blok terapeutyczny,
 • blok matematyczno-przyrodniczy,
 • blok ICT.

Szkoła zapewnia wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacji pracujących w placówce nauczycieli:

1. Nauczyciele w pracy wykorzystują szereg nowatorskich metod wspomagających rozwój ucznia, programy autorskie, nowoczesne środki dydaktyczne. *
2. Duża liczba co rocznie kończonych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego. *

PROPOZYCJE ZMIAN

Priorytety

1. Dostrzeganie w każdym dziecku piękna w jego inności, ukrytych możliwości, wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez umożliwienie udziału w zajęciach rozwijających potencjał psychofizyczny, emocjonalny i intelektualny, w zajęciach specjalistycznych oraz udziału w życiu społecznym. *
2. Stała troska o: rozwój placówki, współpracę ze środowiskiem, stworzenie takiego stylu zarządzania i organizacji pracy, który pozwoli identyfikować się ze szkołą wszystkim jej podmiotom, a przede wszystkim stworzy możliwość skutecznej realizacji wizji pracy szkoły.

Rozwój Placówki

1. Oparcie pracy dydaktyczno-wychowawczej na nauce patrona szkoły błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II.
2. Prowadzenie naboru dzieci do Przedszkola Specjalnego nr 10, uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 oraz Gimnazjum Specjalnego nr 5, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 i Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1, poprzez organizowanie zajęć pokazowych dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół masowych z terenu Powiatu, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych instytucji wspierających szkołę, oraz poprzez prezentację działań na łamach prasy i telewizji kablowej, publikacje, foldery informacyjne dotyczące metod pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualna i sprzężoną.
3. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy PFRON celem utworzenia „Sali Doświadczania Świata” dla dzieci przedszkolnych i uczniów z niepełnosprawnością głębszą i głęboką oraz na zakupu busa. *
4. Współpraca z Powiatowy Urzędem Pracy, celem tworzenia nowych kierunków kształcenia zgodnie z możliwościami uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 2.
5. Kontynuowanie współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, celem umożliwienia uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 praktycznej nauki w zawodzie krawiec w oparciu o warsztaty szkolne ZSP.
6. Dalsze doposażanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w pomoce dydaktyczne, komputery, meble. *
7. Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i uczniów z zespołów edukacyjno-terapeutycznych.
8. Poszerzenie oferty edukacyjnej:

 • stworzenie możliwości kształcenia uczniów niedowidzących i niedosłyszących
  z terenu Powiatu Świeckiego i ościennych Powiatów,
 • zatrudnienie: rehabilitanta,
 • utworzenie etatu doradcy zawodowego, pedagoga lub psychologa, logopedy, terapeuty z zakresu pracy metodą Integracji Sensorycznej,
 • wprowadzenie do pracy z uczniami z niepełnosprawnością w stopniu głębszym metody Marii Montessori – wyposażenie placówki w niezbędne pomoce do pracy tą metodą,

Realizowanie kolejnych projektów edukacyjnych w tym z wykorzystaniem środków zewnętrznych. *
9. Ustawiczne inspirowanie nauczycieli i innych pracowników szkoły do doskonalenia warsztatu zawodowego, nabywania nowych kwalifikacji celem poszerzenia oferty edukacyjnej placówki, zdobywania wyższych stopni awansu zawodowego, zintegrowanie indywidualnych planów rozwoju z potrzebami szkoły. *

10. Dalsze angażowanie rodziców w życie szkoły poprzez zasięganie opinii rodziców i przekonanie ich do współdecydowania w sprawach istotnych dla funkcjonowania szkoły, zapraszanie do współorganizowania uroczystości, imprez szkolnych i lokalnych, promowanie na forum szkoły i lokalnym rodziców zaangażowanych we współpracę ze szkołą. *

11. Utrzymanie budynków szkoły w optymalnie dobrym stanie technicznym, poprzez przeprowadzanie bieżących remontów i napraw.

12. Ciągła prezentacja osiągnięć uczniów i dorobku szkoły na łamach prasy lokalnej i telewizji kablowej.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

1. Utworzenie Stowarzyszenia skupiającego rodziców dzieci niepełnosprawnych, nauczycieli, osób współpracujących ze szkołą i innych chętnych osób, celem rozszerzenia działań placówki.
2. Świadczenie usług dla środowiska lokalnego w zakresie terapii metodą Tomatisa, Biofeedback, terapii uczniów z niepełnosprawnością ruchową i problemami z komunikacją, Integracji Sensorycznej.
3.Udostępnienie środowisku lokalnemu: sali gimnastycznej, boiska, świetlicy .
4. Pozyskanie pracodawców celem tworzenia nowych miejsc odbywania praktyk dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
5. Organizowanie szkoleń i zajęć otwartych dla nauczycieli szkół masowych
i rodziców dzieci niepełnosprawnych nie będących wychowankami naszej placówki.
6. Zapraszanie do współpracy kuratorów sądowych i pracowników PCPR celem usprawniania działań wychowawczych i profilaktycznych
7. Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym poprze organizowanie obchodów świąt związanych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz z rodziną szkół im Jana Pawła II z poza terenu Powiatu świeckiego poprzez uczestniczenie w Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół im Jana Pawła II w Częstochowie.
8. Organizowanie okolicznościowych kiermaszów, uroczystości i imprez szkolnych z udziałem władz Powiatu, Gminy, sponsorów i pracowników instytucji wspierających szkołę.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

1. Stworzenie prężnie działającego Zespołu Kierowniczego jako wsparcie dla dyrektora w istotnych kwestiach dotyczących pracy i funkcjonowania placówki. Zespół ten będzie organem współodpowiedzialnym za pozyskiwanie środków pozabudżetowych, opracowywanie projektów zmian, projektów konkursowych, będzie współtworzył marketingową koncepcję rozwoju szkoły. Stworzy to poczucie odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych w pracę zespołu: związków zawodowych, nauczycieli także tych pracujących w Filii ZSS, pracowników administracji.
2. Włączanie większej liczby osób odpowiedzialnych za pracę szkoły, m.in. podejmowanie decyzji w sprawach, do których pracownik posiada odpowiednie kompetencje, rozwijanie poczucia współodpowiedzialności u wszystkich podmiotów szkoły oraz wzmacnianie demokracji wewnętrznej.
3. Wzmacnianie identyfikacji „klientów” z placówką.
4. Realizowanie polityki organu prowadzącego, stosowanie się do wymogów organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z zachowaniem autonomii i tradycji szkoły.
________________________________________________________________________________________
* Propozycje zawarte w oparciu o wskazówki wypracowane przez nauczycieli na Radzie Pedagogicznej dnia 29.08.2011r.
Powyższa Koncepcja została przedstawiona Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 13.09.2011r.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>