Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja
funkcjonowania i rozwoju
Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
na lata 2016-2021

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, to placówka, która została utworzona 1999 r. w wyniku przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 znajdującej się przy Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu. Jest wspólnotą uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
Szkoła zapewnia edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, dzieciom z autyzmem, niedostosowaniem społecznym oraz ze sprzężeniami i psychicznie chorym.

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu łączy w sobie:
 Przedszkole Specjalne nr 10,
 Szkołę Podstawową Specjalną Nr 6 im. Jana Pawła II,
 Gimnazjum Specjalne Nr 5 im. Jana Pawła II
 Publiczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy Nr 1 im. Jana Pawła II,
 Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 im. Jana Pawła II, która kształci młodocianych pracowników,
 Filię mieszczącą się przy Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, w której pobierają naukę uczniowie przebywający na leczeniu psychiatrycznym 4 oddziały Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz 3 oddziały Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nauczanie odbywa się w dwóch budynkach znajdujących się przy ulicy Paderewskiego 5a oraz w dwóch budynkach znajdujących się na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu oraz w domach uczniów.

WIZJA SZKOŁY
Szkoła jest wspólnotą uczniów, ich rodziców i nauczycieli, systematycznie zmierzającą do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
Kształtuje szacunek do nauki pojmowanej jako proces trwający przez całe życie.
Dąży do wykształcenia umiejętności wykorzystania swoich możliwości rozwojowych, aby osiągać sukcesy dydaktyczne i móc uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej oraz poza nią.
Zapewnia uczniom i wychowankom placówki optymalne warunki rozwoju osobistego, poszerzania zainteresowań i kształtowania właściwych relacji społecznych
MISJA SZKOŁY
Rzetelne i efektywne przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego i odpowiedzialnego dorosłego życia w rodzinie i społeczeństwie.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, a przede wszystkim ucznia, który jest samodzielny, uczciwy, aktywny i przedsiębiorczy.
Zapewnienie podmiotowego traktowania każdego z uczniów i aranżowanie takiej przestrzeni dydaktyczno-opiekuńczej, aby zaspakajała ona ich potrzeby.
Wspieranie rodzin uczniów w zależności od potrzeb.

OFERTA SZKOŁY
I ZARZĄDZANIE
1. Dyrektor nie tylko jest zwierzchnikiem, ale przede wszystkim kreatorem zmian. Tworzy warunki sprzyjające zaangażowaniu pracowników w życie placówki poprzez delegowanie uprawnień i powierzanie zadań zgodnie z predyspozycjami, kwalifikacjami i identyfikacją pracowników z zleconym zadaniem w sprawach do których pracownik posiada odpowiednie kompetencje.

2. W istotnych kwestiach dotyczących pracy i funkcjonowania placówki dyrektora wspiera prężnie działający zespół kierowniczy, w skład którego wchodzi wicedyrektor, kierownik Filii, kierownik kształcenia praktycznego, pedagog, psycholog. Zespół kierowniczy to organ współodpowiedzialnym za pozyskiwanie środków poza budżetowych, opracowywanie projektów zmian, projektów konkursowych, współtworzy marketingową koncepcję rozwoju szkoły.

3. Dyrektor zachęca do poczucia współodpowiedzialności u wszystkich podmiotów szkoły oraz demokracji wewnątrzszkolnej.
4. Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji oraz komunikację między pracownikami a dyrekcją.
5. Organizacja pracy w szkole odpowiada zasadzie odpowiedzialności za powierzony zakres zadań.
6. Dyrektor dąży do wzmacniania identyfikacji „klientów” z placówką, zwiększania kompetencji i wiedzy pracowników i rodziców o szkole jako instytucji.
7. Szkoła współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, dbając przy tym o zachowanie autonomii, działając zgodnie ze zmieniającym się przepisami prawa.
8. W szkole kultywowane są tradycje szkoły oraz te związane z regionem zamieszkania, tradycje państwowe i związane z patronem szkoły.
9. Dyrektor szkoły motywuje pracowników i uczniów do lepszej i wydajniejszej pracy, dąży do integracji całego zespołu.
10. Wszyscy pracownicy tworzą dobrą atmosferę pracy, angażują się w pracę zespołów zadaniowych, wykazują się samodyscypliną są dla siebie życzliwi, doskonalą swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje w zależności od potrzeb placówki.
11. Szkoła realizuje projekty edukacyjne ze środków zewnętrznych.
12. Szkoła jest miejscem integracji nauczycieli, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej.
13. W szkole podejmowane są działania poprawiające warunki lokalowe i wyposażenie klas, pracowni oraz warsztatów do realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć (remont łazienek i sal lekcyjnych, wymiana sprzętu, doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne itp.).
14. W szkole podejmowane są działania promocji i upowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach poprzez:
 publikacje informacyjne ( foldery, biuletyn dla rodziców, stronę internetową, tablice informacyjne)
 dni otwarte w szkole – spotkania z gimnazjalistami, prezentacje działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach
 organizowanie szkoleń dla rodziców i innych osób zainteresowanych
 Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „Tęczowe Jutro”

II EDUKACJA
W swojej ofercie edukacyjnej posiadamy:
1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju, gwarantujące każdemu dziecku posiadającemu opinię PPP o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutyczno-edukacyjnych wobec dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
a) Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowaniem społecznym, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym i sprzężeniami.
b) Zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami.
3. Szkołę Przysposabiającą do Pracy, którą wyróżnia:
 możliwość kontynuowania nauki do 24 r.ż.,
 organizacja przysposobienia do pracy w formie praktyk zewnętrznych,
 stacjonarne zajęcia przysposobienia do pracy w profesjonalnych pracowniach: gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, stolarskiej i ślusarskiej, komputerowej,
 pomoc w poszukiwaniu pracy na otwartym rynku.
4. Szkoła Zawodowa
Przeznaczona jest dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum i nie weszła w pełnoletniość. Przygotowuje uczniów w klasach wielozawodowych do profesji:
 drukarz,
 cukiernik,
 elektryk,
 fotograf,
 kucharz,
 lakiernik,
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 piekarz,
 wędliniarz,
 stolarz,
 fryzjer,
 murarz-tynkarz,
 rolnik,
 pracownik pomocy obsługi hotelowej,
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 mechanik pojazdów samochodowych,
 sprzedawca.
Szkoła Zawodowa:
 rozwija i poszerza współpracę z zakładami pracy,
 utrzymuje i nawiązuje nowe kontakty ze szkołami zawodowymi: wymiana doświadczeń, zdobywanie nowych umiejętności zawodowych, poznawanie reguł rynku pracy,
 poszukuje nowych miejsc odbywania praktyk dla uczniów w celu zdobywania nowoczesnej wiedzy na tematy zawodowe,
 bierze udział w imprezach i warsztatach dotyczących skutecznego poszukiwania pracy – współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, z Cechem Rzemiosł Różnych,
 współpracuje z Okręgowym Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego, gdzie młodzież zdobywa wiedzę o wybranym zawodzie,
 ustawiczne poszerza ofertę edukacyjną na podstawie badań rynku pracy pod kątem zmieniających się warunków na tym rynku, dotyczących możliwości zatrudnienia i w oparciu o te informacje otwieranie nowych kierunków kształcenia w zawodach, ale w utrzymaniu głównych założeń i tradycji szkoły w tej dziedzinie.
Ponadto na wszystkich poziomach edukacji w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1:
 lekcje prowadzone w sposób wyzwalający aktywność uczniów;
 nauka odbywa się na jedną zmianę;
 organizowane są zajęcia i warsztaty pedagogiczne i psychologiczne przez pedagogów szkolnych i psychologa;
 istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej;
 zapewniamy profesjonalną kadrę pedagogiczną złożoną z oligofrenopedagogów, terapeutów, surdopedagoga, tyflopedagoga, logopedów, psychologów, pedagogów;
 opiekę medyczną;
 pracownie przedmiotowe wyposażone są w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne) i nowoczesne pomoce dydaktyczne;
 bierzemy udział w realizacji projektów edukacyjnych oraz realizowanych ze środków zewnętrznych;
 zapewniamy zindywidualizowane podejście do ucznia w celu rozpoznania jego trudności;
 programy wychowawczy i program profilaktyczny uzgadniane są z rodzicami;
 posiadamy atrakcyjne miejsce zabaw dla najmłodszych uczniów urządzone w ramach rządowego programu Radosna Szkoła;
 zapewniamy bezpieczeństwo (monitoring) oraz domową, serdeczną atmosferę;
 posiadamy salę do zajęć rekreacyjno-sportowych, gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej; boisko (sztuczna trawa), plac zabaw;
 dysponujemy dwiema pracowniami informatycznymi oraz bogato wyposażoną biblioteką;
 zajęcia edukacyjne odbywają się w mało licznych klasach;
 proponujemy różnorodne, innowacyjne formy, metody i techniki pracy z dziećmi;
 w naszej placówce aktywnie działa Samorząd Szkolny,
 regularnie odbywają się zajęcia turystyczne i kulturalne, spacery po okolicy, wspólne wyjścia do kina;
 jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów;
 wysokie wyniki nauczania potwierdzone są wynikami ewaluacji zewnętrznej;
 opieka świetlicowa dla dzieci szkolnych przed i po lekcjach zapewniona jest każdego dnia;
 programy nauczania dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka;
 działania opieramy na partnerskiej współpracy z Rodzicami, poszanowaniu ich praw oraz współdziałaniu przy realizacji licznych przedsięwzięć na rzecz szkoły.

Szkoła oferuje szeroką gamę nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych:
 zajęcia rozwijające różnorodne zainteresowania uczniów – koła: matematyczne, teatralne, taneczne, informatyczne, plastyczne, komputerowe, „Razem lepiej”, liturgiczne;
 koła działające w filii ZSS nr 1: rekreacyjno-sportowe, krajoznawcze, matematyczne, logorytmiczne, wyrównawcze z j. angielskiego, polonistyczne, zajęcia profilaktyczne, koło misyjne;
 zajęcia sportowe;
 na terenie szkoły organizowane są cykliczne imprezy szkolne, przede wszystkim: Święto Patrona Szkoły, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektkualną, Dzień Autyzmu, Trening Aktywności Motorycznej, oraz liczne konkursy przedmiotowe, artystyczne i plastyczne. Uczniowie odnoszą sukcesy w przeglądach teatralnych, tanecznych, konkursach plastycznych, biorą udział w wielu konkursach na szczeblach gminnych, regionalnych i wojewódzkich.
 w szkole działa drużyna harcerska „Nieprzetartego Szlaku”, Sekcja Olimpiad Specjalnych „Potrafimy”.
Oferta zajęć pozalekcyjnych jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów.

III WYCHOWANIE I OPIEKA
1. Świetlica szkolna.
Działania świetlicy szkolnej są ukierunkowane na dobro dziecka, jego bezpieczeństwo oraz rytmiczny rozwój, uwzględniający wszelkie niepełnosprawności. Działania wychowawczo- opiekuńcze mają na celu:
 kształtowanie cech osobowości i postaw pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, realizowane przez: zabawy w grupie, zadania wykonywane zespołowo, w parach, organizowanie sytuacji wychowawczych;
 wdrażanie do świadomej dbałości o higienę osobistą, estetyczny wygląd, porządek otoczenia, ogólną kulturę osobistą, doskonalenie czynności samoobsługowych
 przyzwyczajanie do troski o ład w najbliższym otoczeniu;
 wspieranie w rozwoju takich procesów umysłowych jak: percepcja, uwaga, pamięć, rozwój mowy, szeroko rozumiane myślenie, doskonalenie technik szkolnych;
 kształtowanie nawyku zdrowego trybu życia w tym prawidłowego odżywiania i przygotowywania posiłków
 tematyczne gazetki, pogadanki rozmowy kierowane oraz korzystanie z propozycji obiadów i podwieczorków;
 doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez utrwalanie podstawowych techniki plastycznych oraz wprowadzenie dodatkowych;
 rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody, zapoznawanie ze światem roślin-opieka nad kwiatami doniczkowymi oraz przygotowywanie dekoracje na bazie owoców, warzyw oraz ozdobnych kwiatów i krzewów;
 wychowanie patriotyczne rozwijane przez utrwalanie takich tradycji jak obchody świąt, poznawanie symboli i zwyczajów;
 ustalenie zasad bezpiecznej zabawy i nauki, uwrażliwianie na zachowanie ostrożności w każdej sytuacji.

2. Biblioteka
W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Multimedialne, wyposażone w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego, z których uczniowie mogą korzystać. Do dyspozycji uczniów jest również Multimedialna Encyklopedia Powszechna, Atlas Świata, Słownik Języka Polskiego.
Księgozbiór biblioteki szkolnej wymaga aktualizacji, na chwilę obecną liczy 2544 woluminów i składa się z:
 księgozbioru podręcznego słowników i encyklopedii,
 księgozbioru głównego: lektury szkolne, literatura dziecięca i młodzieżowa, księgozbiór nauczyciela – literatura pedagogiczna.
Biblioteka, oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną. Program „Nowoczesna biblioteka” zakłada zaprezentowanie dzieciom nowoczesnej biblioteki, stawia przede wszystkim na umiejętności istotne dla rozwoju ucznia i jego samokształcenia: efektywne współdziałanie w grupie, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy oraz poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Lekcje biblioteczne poruszają
tematykę czytelniczo – kulturalną np. o bezpiecznym korzystaniu z Internetu, zagrożeniach czyhających w globalnej sieci, korzyściach płynących z czytania książek, preferencjach czytelniczych dzieci oraz o tym, jak umiejętnie korzystać ze słowników i encyklopedii.
W bibliotece organizowane są imprezy czytelnicze oraz imprezy cykliczne.
W bieżącym roku szkolnym Szkoła przystąpiła do programu rządowego: „Książka moich marzeń” w wyniku którego zakupiono książki dla dzieci i młodzieży – nowości na rynku wydawniczym oraz klasykę literatury dziecięcej.

3. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w Filii ZSS nr1.
Na Oddziały Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych trafia młodzież w wieku do 18 roku życia, z całej Polski, z wyroków sądowych lub z orzeczeń sądowych z prośbą o obserwację psychiatryczną i wydanie stosownej opinii. Młodzież ta najczęściej charakteryzuje się trudnościami i zaburzeniami wieku dorastania. Często zdarzają się sprzężenia trudności wychowawczych z zaburzeniami psychicznymi. Nierzadko objawom tym towarzyszy upośledzenie umysłowe różnego stopnia, a za tym mniejsze rozumienie sytuacji etyczno-moralnych.
Najczęściej występujące zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne u naszych podopiecznych to:
 ogólne zaburzenia w zachowaniu;
 trudności przystosowawcze (adaptacyjne), a nawet niedostosowanie społeczne;
 uzależnienia;
 samookaleczenia i próby samobójcze;
 bierność społeczna;
 niska samoocena i poczucie mniejszej wartości;
 zachowania psychonerwicowe.
W przypadku typowych, stwierdzonych zaburzeń psychotycznych typu psychopatia, schizofrenia, katatonia, urojenia, zaburzenia dwubiegunowe, melancholia paranoja, wskazówki do pracy wychowawczej otrzymujemy we współpracy z personelem medycznym i psychologiem.
Metody oddziaływań wychowawczych stosowane przez wychowawców:
 integracja grupy: tworzenie zasad pracy z grupą i atmosfery sprzyjającej oddziaływaniom wychowawczym, poznanie siebie samego i innych, grupa jako konieczny kontakt z innymi, eliminowanie konfliktów struktury formalnej i nieformalnej grupy, dojrzewanie poprzez koleżeństwo i przyjaźń;
 kształtowanie poczucia własnej wartości – mocne i słabe strony pacjentów (wychowanków), akceptacja samego siebie, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, neutralizowanie postaw egocentrycznych, egotycznych i egoistycznych;
 kształtowanie postaw asertywnych (uległość, dominacja);
 tolerancja dla wszelkiej „inności” (fizycznej, psychicznej, religijnej);
 oddziaływania terapeutyczne: arteterapia, ergoterapia, kynoterapia, biblioterapia, aktywność fizyczna, itp.

Praca wychowawcza w grupie jest realizowana poprzez następujące zajęcia tematyczne:
 zajęcia sportowo-rekreacyjne;
 zajęcia artystyczne;
 zajęcia edukacyjne: korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne;
 usprawnianie ruchowe i psychoruchowe;
 edukację zdrowotną;
 zajęcia komputerowo-informatyczne.

Zajęcia te w procesie oddziaływań wychowawczych spełniają następujące funkcje:
 rozładowują napięcie psychoruchowe;
 redukują lęk;
 wdrażają do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 kształtują umiejętności współżycia w grupie;
 uczą nawiązywania kontaktów oraz pracy w zespole;
 przyczyniają się do wzrostu uspołecznienia;
 wzmacniają mechanizmy kontroli;
 uczą radzenia sobie z niepowodzeniami i porażkami;
 usprawniają umiejętności emocjonalno-społeczne;
 wzmacniają pracę mechanizmów poznawczych: myślenie, spostrzegawczość i analiza zachowań oraz sytuacji;
 kształtują pozytywne wzorce zachowań.

IV BEZPIECZEŃSTWO

Obszar bezpieczeństwo: ZSS nr 1 w Świeciu posiada tytuł „Bezpiecznej szkoły”

Działania podejmowane we wskazanym zakresie:
1. Dzieci uczestniczą w symulacjach różnych sytuacji, jakie mogą spotkać na ulicy i w domu; utrwalają podstawowe zasady bezpieczeństwa na co dzień.
W celu utrwalenia powyższych zagadnień dzieci:
■ uczestniczą w przedstawieniach teatralnych o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym,
 zapoznają się z wybranymi zagadnieniami kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego,
 zapoznanie młodzieży i rodziców z procedurą Niebieskiej karty; czynny udział pedagoga/ wychowawców w zespołach roboczych,
 organizowane są spotkania w zakresie „udzielania pierwszej pomocy”- udział w spotkaniach z Ratownikami Medycznymi;
 próbne ewakuacje szkoły.
2. Organizowane są pogadanki we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Podjęcie tematów: relacji „chłopcy-dziewczęta”; język, kultura osobista, itp.
3. Ustawicznie prowadzone są zajęcia, konkursy, pogadanki, imprezy profilaktyczne na temat Tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?
4. Organizowanie zajęć nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”.
5. Monitorowana jest sytuacja osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”.
Podejmujemy współpracę z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, pielęgniarkami środowiskowymi, zawodowymi i społecznymi kuratorami służby sądowej. Podejmujemy następujące zadania:
 organizujemy gazetki informacyjne, spotkania z pedagogiem, psychologiem- udostępnianie informacji zawierających adresy oraz zakres pomocy różnych instytucji pomagających osobom będącym w biedzie i doświadczonych chorobą,
 czytamy bajki terapeutyczne dla dzieci młodszych,
 dla dzieci z rodzin, w których panuje trudna sytuacja materialna, organizujemy spotkania z Mikołajem, pomoc materialną- głównie we współpracy z TPD i ludźmi dobrego serca (sponsorzy),
 realizujemy zadania wynikające z programu ochrony zdrowia psychicznego.
6. Przeprowadzamy zajęcia, spotkania z przedstawicielami policji, kuratorami, na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… Młodzież poznaje podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

V MODEL ABSOLWENTA
Wartości wychowawcze.
 Poszanowanie wartości i godności ludzkiej;
 Aktywne działania na rzecz klasy, szkoły.
 Uczciwość, szczerość.
 Sprawiedliwość i prawdomówność.
 Szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej.
 Wrażliwość na piękno przyrody ojczystej.
 Ogólnoludzkie normy i wartości religijne.
 Wdrażanie do własnego rozwoju.
 Umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności.
 Rzetelność i odpowiedzialność.
 Zdrowy styl życia.
Cechy absolwenta.
a) uczeń szkoły podstawowej:
 szanuje godność własną i drugiego człowieka,
 jest tolerancyjny wobec całej społeczności szkolnej,
 współuczestniczy w życiu szkolnym,
 jest koleżeński i przyjazny, troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i rówieśników,
 umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią,
 potrafi aktywnie spędzać czas wolny i dbać o zdrowie,
 jest wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody,
 szanuje swoją rodzinę i ojczyznę,
 przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury,
 rozwija swoje zainteresowania,
 wyraża swoje opinie i broni swoich racji,
 integruje się z rówieśnikami z zaburzeniami psychicznymi.
b) uczeń gimnazjum:
 stosuje w życiu codziennym ogólnie przyjęte normy i zasady społeczne,
 jest gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość,
 szanuje godność własną i drugiego człowieka,
 łatwo nawiązuje kontakty i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 osiąga kompromisy drogą współpracy i negocjacji,
 przejawia zaangażowanie w życie społeczne i rozwija swoje talenty,
 interesuje się sprawami szkolnymi i rozumie problemy środowiska lokalnego,
 jest tolerancyjny wobec innych ludzi,
 wykazuje wysoki poziom kultury osobistej w szkole i poza nią,
 umie aktywnie spędzać czas wolny i dbać o zdrowie,
 jest wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody,
 rozwiązuje problemy, radzi sobie z własną i cudzą agresją,
 zna skutki uzależnień i nałogów,
 szanuje rodzinę,
 umie dokonać wyboru kształcenia i zawodu,
 dostrzega korzyści i zagrożenia wynikające z dostępu do Internetu.
c) uczeń klas ponadgimnazjalnych:
 jest autonomiczny w zakresie zaspokajania własnych potrzeb i zaradności w życiu codziennym,
 jest przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej,
 troszczy się o własny rozwój osobisty,
 jest przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym,
 rozpoznaje zagrożenia cywilizacyjne,
 radzi sobie z niepowodzeniami,
 umie dokonywać odpowiednich wyborów,
 akceptuje siebie,
 zna zagrożenia płynące ze środowiska (używki) i z Internetu,
 radzi sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem i stresem,
 akceptuje zachowania trudne innych osób, wie jak sobie z nimi radzić i gdzie zwrócić się o pomoc,
 poczuwa się do niesienia pomocy i wsparcia.

VI KIERUNKI ROZWOJU
Propozycje zmian na lata 2016-2021 w celu wzmocnienia i zintensyfikowania działań skierowanych na oraz dla ucznia:
1. Udział w tworzeniu europejskich projektów edukacyjnych w celu pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, których celem wykorzystania będzie:
 dofinansowanie uczestnictwa nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;
 podnoszenie świadczonych usług edukacyjnych poprzez miedzy innymi ulepszenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej;
 organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, których celem będzie wyrównywanie szans rozwoju młodzieży oraz zapewnienie jej możliwości rozwijania zainteresowań;

2. Wdrażanie metod pracy skutecznych w rozwoju komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz metod skutecznych w pracy z uczniem z niedostosowaniem społecznym oraz z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.
3. Zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
4. Wprowadzenie systemu wspomagania, motywowania ucznia do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.
5. Propagowanie właściwych relacji interpersonalnych i zachowań społecznych uczniów.
6. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.
7. Kształcenie postaw proekologicznych.
8. Kreowanie pozytywnego wizerunku ucznia w szkole i środowisku.
9. Promowanie i premiowanie innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej.
10. Przygotowanie uczniów do czynnego, świadomego udziału w kulturze.
11.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, patologiom i uzależnieniom wśród dzieci.
12. Promowanie szkoły poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej, konkursach artystycznych, konkursach wiedzy na poziomie międzyszkolnym z udziałem drużyn z terenu miasta, powiatu, województwa.
13. Wzmacnianie więzi szkoły z jej otoczeniem, zwłaszcza poprzez współpracę z rodzicami, społecznością lokalną
 współpraca z instytucjami w Świeciu w dziedzinie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.
 organizowanie, z uczniami z Filii, przedstawień dla osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w DPS w Świeciu
 na oddziale o wzmożonym stopniu zabezpieczenia organizowanie odwiedzin przedstawicieli wybranych instytucji, spotkań z pasjonatami w różnych dziecinach.
14. Dostosowanie organizacji pracy, bazy szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężeniami.
15. Stałe uzupełnianie i polepszanie bazy szkoły:
 zakup BUSa, którym młodzież z oddalonych od szkoły miejsc w powiecie, będzie dojeżdżać do szkoły,
 rozwój bazy dydaktycznej; zakup pomocy dydaktycznych w tym programów komputerowych,
 wymiana bazy komputerowej we wszystkich pracowniach informatycznych,
 doposażenie świetlicy w czasopisma motoryzacyjne, techniczne – rozwój czytelnictwa,
 zakupienie czytnika oraz kodów kreskowych na oznakowanie zbiorów bibliotecznych,
 wyposażenie biblioteki szkolnej w nowoczesny księgozbiór, zwłaszcza komplety lektur szkolnych.
21.Sprawne zarządzanie szkołą.
22. Systematyczna dbałość o otoczenie i infrastrukturę
 powiększenie parkingu, by zapewnić bezpieczeństwo nauczycielom oraz rodzicom dowożącym i odbierającym dzieci.
23. W ramach zapotrzebowania otwieranie kolejnych kierunków kształcenia w szkole zawodowej:
 blacharz samochodowy,
 dekarz,
 cieśla,
 florysta,
 kelner,
 ogrodnik.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>